سونات اشباح | آوگوست استریندبری

| سارا | خسرو دوامی |

| با شب یکشنبه | محمدرضا صفدری |

| خواب خون | بهرام صادقی |

| با گارد باز | حسین سناپور |