دست‌مایه‌ها | آلیس مونرو

آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.

اولیس | جیمز جویس

کارهای منصور کوشان در ضد سانسور

یک روز مانده به عید پاک | زویا پیرزاد

آن روي ديگر | اميرحسن چهل تن

از “دفترهای دوکا” | شهروز رشید