يك روز آفتابى | حسين نوش‏آذر

شجره‌ی طیبه | غزاله علیزاده

جفت | غزاله علیزاده

سفر اعشار | غزاله علیزاده

چه شرمی حیف می‌شود | علی‌مراد فدایی‌نیا

| نی لبک | علی‌مراد فدایی‌نیا |

بریده از مارهای مومشکی | نوشته‌ی علی‌مراد فدایی‌نیا

| 2 بر 2 2 از 2 2 با 2 2 در 2 ، 2 کنارِ 2 | حجت بداغی |

| پیر مرگ | رسول آباديان |