آه، مرا بنوش تا من همچون رمزی در جام تو باشم

من دختر نيستم | شیوا ارسطویی