چه خبر؟ | شعر: بیژن الهی | آهنگ: محسن نامجو

توهین مطنطن به رضا شاه کبیر؟