در این دنیای ابر اندود | عکاسی از محمدرضا پهلوی تا مرلین مونرو و آلبر کامو، هانری کارتیه-برسون

چهره زن، پرندگان و ماهیان در حال نواختن تن