برچسب: محمد ایوبی

  • مرغ عشق | عدنان غریفی

    مرغ عشق | عدنان غریفی

    در روزهای اول وقتی که شروع به آواز خواندن می کردند عشق می کردم. به یاد باغ جنوبیمان در ایران می افتادم که وقتی برای گذراندن تعطیلات عید از تهران به آنجا می رفتیم صبح ها با صدای آواز پرنده ها بیدار می شدیم.

    Continue reading