برچسب: محمد حقوقی

  • | در پوست ببر | مجید نفیسی |

    | در پوست ببر | مجید نفیسی |

    دریافت کتاب: | در پوست ببر، مجید نفیسی | | جیرجیرک | با لباسی از شب باز آ به درون شب پا نه، آن گاه جیرجیرک صدای گام هایت را خواهد شنود و تو را به شب دعوت خواهدکرد. عشقِ همه روزه آن جاست چیزی که تو را به همۀ درهای ناشناخته پیوند می دهد.…

    Continue reading