برچسب: مرگ تعداد نامعلومی از معترضان

  • اعتراضات میدان تیان‌آن‌من

    اعتراضات میدان تیان‌آن‌من

    اعتراضات البته کماکان هست، ولی به صورت تک و توک در دانشگاه‌ها و در میان الیت فرهنگی و سیاسی و علمی، و بیشتر در دهات بر سر تصرف عدوانی این یا آن زمین یا در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برای اعتراض به سختی کار و بسته‌شدن کارگاه‌ها و بروز بیکاری، و یا در اعتراض به وخامت…

    Continue reading