نامه‌های صادق هدايت به حسن شهیدنورایی

در باب پوچی

پس از اين هر نور لطيفی که مرا لمس کند تو خواهی بود | سیروس آتابای

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد