در باب پوچی

هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

| داش آکل | صادق هدایت |