برچسب: مصيبت

  • اين اهميت دادن است که سخت دشوار است

    پیام فتوحیه پور:مصيبت به شکل فشرده و متمرکزش، چيزي مثل زلزله، و قرابت و نزديکي آن، چيزي مثل زلزله در بخشي از خاک کشور ، انگيزشي بزرگ ايجاد مي کند. اين انگيزش بعد از چند روز به طور طبيعي رنگ مي بازد. مصيبت ديده گان، مثل هر مصيب ديده ي ديگري، ياد مي گيرند با…

    Continue reading