برچسب: معشوقش لیلی بریک

  • ابر شلوار پوش | ولادیمیر مایاکوفسکی

    ابر شلوار پوش | ولادیمیر مایاکوفسکی

    ابر شلوارپوش -این شعر بلند یکی از مشهورترین آثار مایاکوفسکی است که نوشتن آن ژانویه ۱۹۱۴ آغاز و ۱۸ ماه طول کشید. ابر شلوار پوشولادیمیر مایاکوفسکیترجمه: م.کاشیگر فکرتان خواب می بیندبر بستر مغزهای وارفتهخوابش نوکران پروار را ماندبر بستر آلودهباید برانگیزم جُل خونین دلم راباید بخندم به ریشهاباید عُنُق و وقیحریشخند کنمباید بخندم آنقدرتا دلم گیرد آرام…

    Continue reading