خودم را مثل ویتنام در زمان جنگ احساس می‌کنم.

ادبیات اروتیک نوعی اعتراض است؟

می‌توان شاعر بود و شعر نگفت

راینر ورنر فاسبیندر | عشق از مرگ سردتر است