مرده‌ای میان مردگان

آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!