دفترهای روزن

| آغا سلطان كرمانشاهی | مهشيد اميرشاهی |

| سارِ بی‌بی‌خانم | مهشید امیرشاهی |