درشکستن سنگ‌ها، نفوذ دردیوارها، فرو شکستن درها

| سپرده به زمین | بیژن نجدی |