تابستان همان سال | ناصر تقوايی

مرغ عشق | عدنان غریفی

از یک مقاله و چند استاد | ابراهیم گلستان

| گدا | غلامحسین ساعدی |