ضربه باتوم به گوش می‌رسید

این لانه‌های کبود

آواز تو از زبان خاموشی‌ی جهان به گوش می‌رسد

پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم