برچسب: «نامه (به / از) رویا و ضمائم پاره وقت

  • يک شعر بلند – از علی قنبری

    يک شعر بلند – از علی قنبری

    از كولرهاي گازي آب چكه مي كرد بر پيراهني كه جيبش پر از كاغذهاي جنون بود تبار انساني ما سراسر كوچه را دويده بود و سرخم كرده بود در مقابل خواهش رختخواب و من مسئول تمامي اين كلمات بودم

    Continue reading