سِدى | نسيم خاکسار

عروسی برای مردگان | نسيم خاکسار

آشغالدانی | نسيم خاکسار

| قتل پرنده باز | نسيم خاکسار |

| فصلی از رمان ‘بادنماها و شلاق ها’ | نسيم خاکسار |