زنی با جوراب‌های سفید | گوستاو کوربه

المپیا (مانه)