| طرح | شمیم بهار |

| رسم الخط مخصوص نویسنده است |

پنجره‌ی باز. صدای ماشین ها و صدای باد. کنار پنجره در صندلی راحتی نشسته‌ام. درخت های خیابان سیاهی‌ی آسمان و رنگ شاخه های نا آرام. آبی تیره آسمان. هلال خاکستری ماه. سبز روشن و سبز تیره برگها. سربی ی اسفالت. چه احساسی؟ می خواهم احساس شادی کنم بنشینم یا پنجره ی باز باد سر دو شب بزرگ بنشینم و سوز باد را به چشم سبکی شب را حس کنم شادی شب جابه جا می شوم پاهایم را دراز می کنم. تکیه می دهم. صدای پای راهگذران نیمه شب. صداهای شب. می نشینم تا صبح.

تاریکی و سکوت. پنجره ی بسته. سرمای شب. سیاهی ی غلیظ سنگین و مطمئن پشت شیشه های پنجره. آسمان بیرنگ از میان تیرگی شب. بآسمان دو دل نگاه می کنم رنگ مات سحر. بصدای پرنده ها گوش میدهم. پنجره را باز میکنم باد. صدای گنجشکها. آبی ی روشن. آبی ی آسمان. صدای پای سحرخیزترین راهگذران. صدای دو ماشین سواری. سبز غبارآلود برگها. رنگ درختها و رنگ اسفالت خیابان. درخشندگی شیشه های ترد. نور سفید و پاک در آسمان آبی. صدای خیابان. صدای موتور اولین اتوبوس. گنجشکها. صبح.

کلاس. کنار پنجره نشسته ام. هوای ابری. کتابچه هایم روی میز باز مانده. صدای بچه ها و صدای معلم. بهیچ چیز فکر نمیکنم. نگاهی ببیرون از پنجره میاندازم و بهیچ چیز فکر نمی کنم درس. روز میگذرد. صرفه جویی میکنم و ناهار نمیخورم. از طهران هیچ کاغذ ندارم.

بدیدن پروین میروم. با تاکسی از خیابان های تنگ و سیاه می گذرم. شفافیت روز و تیرگی دیوارها. نشانی هتل اشتباه است. دیر میرسم. احساس گنگ اشتیاق و هیجان. لطافت صبح را حس میکنم. با کت و شلوار از لباس شویی برگشته پیراهن سفید دکمه سردست کراوات آبی و کفش نو(تازگی صبح را بویم) احساس شادی؟ سرو صدای هتل. پروین؟ صبر می کنم. به اتاقش تلفن میکنم. صدایش را می شنوم و می شناسم من پایین هستم. منتظرم. می آید. “سلام”. دست میدهیم. موهایش را میبینم و چشمهایش که بمن میخندد. لبخند میزند. صورتش را میبینم و دستش را در دستم میفشرم. از پله ها میرویم بالا. اندامش زیباتر از تصویری است که من در فکرم داشته ام. پله های مفروش و پیچ در پیچ. سر پیچ دوم بچه ای نشسته. دستهای کوچکش را بسوی پروین دراز میکند. دختر پروین. مرا نگاه میکند و نمیشناسد. نمیشناسمش. بفکرم میرسد که حتی خبر بدنیا آمدنش را هم بخاطر نسپرده ام, یکباره از آمدنم پشیمان میشوم. پله ها. در سالن هتل کنار هم مینشینیم. هر سه. من از خودم حرف میزنم و بی آنکه بخواهم میفتم بدرد دل. لبخند می زند. در مدت پنج سالی که در اروپا هستم چه کرده ام؟ عمر تلف شده. می گویم نتیجه صفر و از گفتنش پشیمان میشوم. (در فکر روزی هستم که طبیب بزرگی بشوم) چه بگویم؟ از آمدنم باینجا پشیمان نیستم. پنچ سال در انتظار زندگی . در انتظار روزی که همه‌ی این مقدمات تمام شود و من برسم بزندگی. حس میکنم در کار ساختن یک فاجعه‌ام. زندگی اما فاجعه نیست. سکوت کرده ام. پشت سرم مسافرهای هتل در رفت و آمدند. حرف بزن. بپرس. یکباره هیچ ندارم که بگویم . نه مشکلی نه دردی و نه غمی. زندگی شروع نشده. خالی. از تهران حرف میزنیم. تهران را از یاد برده . من اما می خواهم برگردم تهران. تهران را دوست دارم. همه چیزهای غیرقابل تحملش. کثیفی و بی ادبی . من هم کثیفم و بی ادب. میخندد. هر سه میخندیم. دخترش روی مبل نشسته. نیفتی آ. از دخترش خوشم آمده. نیفتی آ. بی آنکه چیزی پرسیده باشم از خودش برایم حرف می زند. هشت سال است مرا ندیده. دخترش که وسط ما نشسته بیست و سه ماهه است. با اینکه ازآمریکا تعریف میکند سعی میکنم برایش توضیح دهم چرا ترجیح می دهم در اروپا بمانم. از تهران دور خواهم شد. رابطه می گسلد. غلو میکنم که حرفم را بفهمد. بعد از چند سال دیگر ایرانی نخواهم بود. بی فایده است از فاصله حرف میزنم و میگذرم. هشت سال درس و بعد کار. کار و بعد بچه. شوهرش را ندیده ام در هتل نیست. شاید هیچ وقت نبینمش شاید دیگر هیچوقت پروین را نبینم دخترش بزرگ خواهد شد. یک خانواده امریکایی.اینرابش میگویم. میخندد. زندگی در نیویورک با یک مرد امریکایی بلند قد؛ موبور؛ نمیپرسم دانشگاه و کار و عروسی و بچه . قسط ماشین و قسط یخچال و آپارتمان و قسط جاروی برقی. ساکتم و به بچه نگاه میکنم. صبح اول باید بچه را بمدرسه رسانید و بعد رفت سر کار. ناهار ساندویچ پنیر با یک کوکای کوچک. تکرار. خستگی‌ی تکرار. هر هفته عصر شنبه سینما. (عاشق تئاترم من) . هالیوود با قصه‌ی پسر یک میلیاردر آمریکایی که برای تعطیلات به ونیس پرواز می‌کند. دختری که جزو یک باند قاچاقچی است. عشق و پایان غم انگیز مرد جوان تنها و دختر زیبای کشته شده هر هفته عصر شنبه . دخترش به من نگاه میکند و من لبخند زنان بزندگی آمریکایی فکر میکنم . زندگی در نیویورک. می توانم سکوتم را بشکنم و بپرسم زندگی واقعی در نیویورک چگونه است. نخواهد فهمید چه می خواهم بدانم شاید حرفش را من نفهمم. همچنان ساکتم. هر هفته عصر شنبه سینما. صبح دوشنبه سرکار شبها خستگی روز و عشق ورزی بیک مرد آمریکایی- شوهر آمریکایی. زنگ تلفن یکی از پیشخدمتها گوشی را بر میدارد. خانم گری؟ پروین با عجله برمیخیزد. معذرت میخواهم. دخترک فریاد میکشد مامی مامی مادرش با تلفن بانگلیسی حرف میزند. احساس تنهایی عمیق. دخترک روی مبل ایستاده و با کیف پول مادرش بازی می‌کند. در کیف را باز میکند و سکه های پول روی زمین پخش میشود. لبخند زنان ادای مادرش را در میآورد. نیفتی آ. سکه ها را جمع میکنم. از پشت مبل دخترک چیزی بمن میگوید که نمی فهمم. فارسی و انگلیسی را بهم میآمیزد. میگویم آره. کیف را میاندازد روی مبل. نیفتی آ. پروین حرفش را تمام کرده. نگاهش میکنم و خوشگلی‌ی خیره کننده و دخترانه‌اش را دیگر نمیابم. اما زیبایی گرم و آرامش بخشی در سراپایش پخش شده. بش لبخند میزنم. میگویم از این کارش خیلی کیف کرده ام, چه کار؟ بدخترش اشاره میکنم که روی دسته‌ی مبل نشسته. لبخند زنان از آشنایی با شوهرش حرف میزند و از دخترش. از زندگیش در سالهایی که تازه از طهران رفته بوده. نیویورک و خوشیها. پسرهای جورواجور و خوشیها. همه خوشیها سرانجام خسته کننده است. همه خسته میشوند. و بعد زندگی با شوهر و یک بچه. زندگی با عشق ورزی شبانه. تخت خواب بزرگ دونفره و چراغ کم نور. سایه ها روی دیوار و نگرانی برای بچه که در خواب است. خوشبختی؟ اینرا اما نمیپرسم. مطمئنم که جواب خواهد داد آره. من اما معنی سوالم و جوابی را که شنیده ام نخواهم دانست. سکوت. ترجیح میدادم کنار پنجره نشسته باشم. آسمان ابرآلود. از چه حرف بزنیم؟ ( برایش از گیتی حرف بزنم؟ دختری که خیلی دلم میخواهد هر طور شده باش آشنا شوم). از تو حرف بزنیم. تو زندگیت را شروع کرده ای. زندگی امریکایی. من اما هنوز در انتظارم. حوصله دخترک سررفته. باید برایش با روسری موش درست کرد و با کاغذ سربی توی جعبه سیگار مادرش طیاره. دخترک باید برای من برقصد. سرش را تکان بدهد و بزحمت بگوید مرا خیلی دوست دارد. (گیتی گیتی). با من دست بدهد. بگوید هلو سلام و بای بای. لالا کند و برخیزد. سرانجام درآغوش مادرش مینشیند و برایم شعر میخواند. طیاره اش را روی زمین میاندازد. نیفتی آ. من دیگر باید بروم. آسمان تیره. پروین اصرار دارد همچنان بنشینم. برمیخیزم. نیفتی آ. هر سه میخندیم. مینشینم. باید شیر بچه را داد. دخترک و من تنها میمانم تا پروین شیشه شیر را بیاورد. مامی الان میاد. مامی رفته برای شما شیر بیاره. شما شیر دوست داری؟ یکی از پیشخدمت ها در سالن را باز میکند میآید تو در را میبندد از سالن میگذرد و از در دیگر خارج میشود. دخترک میگوید بت بت. از پروین که با شیشه شیر بازگشته میپرسم بت یعنی چه. یعنی بست. فکر میکردم یعنی بد. پس بد را چه می گوید؟ هیچ. این کلمه را هنوز نیاموخته. میگویم چه دنیای خوبی دارد. لبخند میزند. منظورم این نبود که نتیجه اخلاقی گرفته باشم. مثل فیلم های هر عصر شنبه. هالیوود با روانشناسی و درس اخلاق و حماقت. هر عصر شنبه بر میخیزم. از فکرم میگذرد فردا یک عروسک بخرم و برای دخترک پست کنم. قرار میگذاریم پیش از بازگشتنش به نیویورک ببینمش. امتحانهای من نزدیک است. فرصت نخواهم کرد. اینرا میدانم. هیچ نمیگوید. خداحافظی. شاید برای همیشه. (زندگیم را باید شروع کنم. زندگی). شاید تا هشت سال دیگر.( آقای دکتر). خداحافظی در سالن نیمه تاریک یک هتل در روز ابرآلود شهری غریب. بساعتم نگاه میکنم. از پله ها سرازیر میشویم. نیفتی آ. عروسک را حتمن میخرم. خداحافظ. دست یکدیگر را میفشاریم. حس میکنم از اینکه مرا دیده صمیمانه خوشحال است. یکباره احساس شادی میکنم. احساس اینکه دوستش دارم. به دخترش نگاه میکنم و دخترک را دوست دارم. خوش گذشته. روز شاد. روز آرام. خداحافظ. همچنان دست یکدیگر میفشاریم. ناگهان صورتش را بجلو میآورد و گونه ام را میبوسد. پیش از اینکه لبهای من به گونه اش برسد از هم جدا شده ایم. نیفتی آ. بیرون هتل باران نرمی میبارد. روز اما همچنان درخشان است. ناهار و بعدازظهر.

توضیح برای مدیر مدرسه. دیروز بدیدن تنها دخترعمه ام که از آمریکا آمده و چند روزی بیشتر اینجا نیست رفته بودم. عذرخواهی حرفم را گوش نمیدهد.

کلاس. در فکر عروسکم. نمیخرمش فراموشش نکرده ام. درس. درس.

پری موهایش را کوتاه کرده. سلام. بلبهایش نگاه میکنم. کجا میرفتی؟ میگویم هیچ کجا. حس می کنم همراهم خواهد آمد. میآید. قدم میزنیم سینما؟ نه. شام بخوریم؟ تعارف میکند. شام. باد سردی همراه ماست. کتم را روی شانه هایش می اندازم. سبک. احساس شادی. حساب پول جیبم را میکنم و وارد یک رستوران گران قیمت میشویم. میز برای دو نفر. متشکرم و می نشینیم. یکباره بیاد می آورم تمام روز را گذرانده ام بی آنکه بچیزی فکر کرده باشم. حرف بزن. ساکتم و گوش میدهم. و عظ. سراسر وعظ, اول حمله بپسرها. همه ناصمیمی اند و توخالی. تنها بدنبال یک چیزند. سکوت. در فکر شام هستم پایان حمله بپسرها. تصدیق میکنم و راحت. کاش از تئاتر حرف میزدیم اما می دانم که حالا باید برسیم بتنهایی. می رسیم تنهایی عمیق درونی و فلسفه بافی. در جستجوی معنی زندگیست تنهاست و همه چیز برایش بی تفاوت. باید برسیم بغم. می رسیم. غریبی در اروپا نفرت از محیط فشرده تهران. بدون احساس شادی و بدون احساس غم. بی تفاوت. خودش را هنوز نشناخته است. خسته می شوم. همه همینها را میگویند. پریوش و پریچهر و پریرخ و پریزاد. کارد و چنگال را می گذارم در بشقاب. تکیه می دهم. در چشمهایش نگاه می کنم. (اظهار عشق کنم؟) میپرسم چش است. عاشقی؟ نه نه نه. عاشقی. نه نه. ولی بوده. حالا دیگر این عشق گذشته و مرده و فراموش شده. جواب های همیشگی و تغییرناپذیر.

پریوش و پریچهر و پریرخ و پریزاد. همه. از عشق حرف بزنیم. (یکباره بیاد گیتی افتاده ام) دسر بستنی توت فرنگی و قهوه فرانسه با شیر گرم. بیرون رستوران کتم را بدوش دارد. همچنان باید حرف زد. میپرسد قدم بزنیم. نه. با تاکسی میرسانمش تا در منزل. خداحافظ. خسته ام کسل و تنبل.

درس. باید بیشتر کار کنم. پاکنویس انشاء تا سه و نیم صبح.

مدرسه. زنگ اول گیج خوابم. زنگ دوم با گیتی و مارک در یک کلاسم. گیتی. بگذار مارک ناشیانه سعیش را بکند. بمن پناه بیاور. گیتی. اینجا. جایش را عوض می کند و کنار من می نشیند. لبخند.

درس. سه روز فرصت تا امتحان. درس درس.

اتاق. تاریکی و سرما. در را میبندم و پنجره را باز میکنم. از پنجره ببیرون نگاه می کنم. کسی از زیر پنجره ام رد می شود. کاش دختری بدیدنم می آمد. (گیتی گیتی) . در تاریکی میبوسیدمش. کنار پنجره می نشستیم و بصداهای شب گوش میدادیم. عطر شب. چراغ را روشن میکنم. کتم را می کنم. چراغ خوراکپزی را روشن می کنم. ماهی تابه خالی روی چراغ. قوطی کنسرو. کتری پر از آب. محتوی قوطی در ماهی تابه. نصف قاشق قهوه در فنجان. شکر. کتری بجوش میاید. آب جوش در فنجان. محتوی ماهی تابه در یک بشقاب ته گود. چنگال و یک تکه نان کهنه. شام. پنیر هلندی همراه قهوه. یک فنجان دیگر قهوه ماهی تابه و بشقاب و چنگال و فنجان زیر شیر آب گرم. چراغ خوراکپزی را که فراموش کرده ام خاموش می کنم. کنار پنجره می نشینم. می کوشم بچیزی بیاندیشم. می کوشم بهیچ چیزی نیاندیشم. میکوشم که نکوشم. میخواهم احساس زنده بودن کنم. زندگی. باید انتظار بکشم. انتظار زندگی. انتظار روزی که از دانشگاه آمده ام بیرون. آقای دکتر. انتظار روزی که دختری را براستی دوست بدارم. عروسی و بچه. زیستن. خسته شده ام از مدرسه. از انتظار. اما مطمئنم.

زن برادر صاحبخانه ام را بعد از چند ماه در خیابان میبینم. در صورتم خیره می شود. لاغرتر شده ام. چرا؟ مریض بوده ام. نه. اما خیلی لاغرتر شده ام و ضعیف تر . باید لبخند بزنم. لبخند میزنم. مهم نیست. چرا چرا. لاغرتر شده‌ام و خسته‌تر. ضعیف‌تر. می گویم ممکن بود از این هم لاغرتر شده باشم. ممکن بود مریض شده باشم. فرستاده باشندم ببیمارستان . سرطان گرفته باشم . مرده باشم. زنده ام و می خندم. نه شکرگذارم و نه از خداحرف می زنم. در صورتم خیره می شود و سرش را تکان می دهد. چیزی در فکرم می درخشید. چیزی در مغزم روشن می شود. گیج شده ام. حس می کنم معنی حرفم بیشتر از آنست که فکر می کردم. همچنان توضیح می دهم. (همیشه حرفهایم خودم را بیشتراز دیگران متعجب می کند). توضیح می دهم که از خدا حرف نمیزدم. از زنده بودن. زندگی. از شادی زندگی. اطمینان. حتی از امید. نمی فهمد.

امتحان.

ناهار با کاترین. (امتحان عقب افتاده) . حوصله کاترین را ندارم. به گیتی فکر می کنم. از ناهار خوشم نمی آید. با کاردو چنگال بازی میکنم. نگاه کنجکاو کاترین. چه بگویم؟ حرفهای شاعرانه و بی معنی. از غم حرف بزنم و از تلخی که در درونم لانه کرده. خواهد افتاد به دلسوزی و دلداری و عظ. (کاش تئاتر برایش جالب بود. نیست.) از گرمای زندگی بگویم. گرمای اشتیاق و نیروی بزرگ زندگی. نخواهد فهمید چه می خواهم بگویم. در چشمهایم خواهد نگریست. چشمهای درشت و متعجب. بیاد پری میافتم. جلوی خنده ام را می گیرم. و بناچار میفتم بمرثیه سرایی. لبخند می زند. میفتد بوعظ. در فکر امتحان هستم. از اینکه عقب افتاده احساس آرامش می کنم دسر کمپوت آناناس. از دسر بیشتر از ناهار خوشم میاید.(هوشنگ و علی تمام روز را بحث میکنند. عشق.)

شب. آنقدر کاترین راجع بمن وعظ کرده که بی اختیار بخودم فکر می کنم_ و به تئاتر. صبح با معلمم بحث کرده ام. ارزش تئاتر تنها در نمایشنامه نیست. حالا این را صمیمانه حس میکنم. سالن و تماشاچیان. پرده بکنار میرود. تماشاچیان و بازیگران و سالن و سن یکباره از میان سکوت چیزی را خلق می کنند. حس می کنم برای تئاتر احترام بیشتری قائلم. تئاتر اینست. همه شبها. کیف می کنم از زندگی که هر شب خلق می شود. از نو. و زندگی این شب زندگی دیگریست که شبهای قبل ناشناخته مانده. حالا حس می کنم دیگر حوصله بحث کردن راجع بموسیقی و نقاشی و اینهمه هنرهای جورواجور را ندارم. بخصوص وقتی بخواهند سینماچی ها و هالیوود را هم بحساب بیاورند. (بیاد پروین افتاده ام. کاش می شدم پروین. و زندگیم را شروع کرده بودم). کاش در تهران تئاتر داشتیم. ( مطمئن نیستم همه حرفهایم راجع بتئاتر درست باشد. اما این مهم نیست). کنار پنجره نشسته ام و در فکر تئاتر هستم. هوس شناختنش را ندارم. به طب فکر می کنم. من طبیبم. طبیبم حتی پیش از رسیدن بدانشگاه. میفتم بفکر کردن راجع بطبابت. مطبم. بیمارستان و مریضهای از زیر عمل در آمده . مریضهای مرخص شده و سالم. (مرگ را بکشم). متشکرم آقای دکتر. متشکریم آقای دکتر. می خواهم با مرگ بجنگم. در انتظار. باز هم رسیده ایم باین انتظار. در انتظار این روز.

این جنگ. این زندگی. زندگی که من خواهم ساخت. زندگی من. متشکریم آقای دکتر. آقای دکتر.

جلوی سینما منتظرم. گیتی. لباسش را عوض کرده. سبز. کفشهای پاشنه بلند و لبهای قرمز. صبح از موهای بهم ریخته بلوز آبی سیر و صورتی کم رنگ لبهایش بیشتر خوشم آمده بود. سینما. فیلم با بستنی و شکلات و دو عاشق که خودکشی میکنند. بیرون سینما. قدم میزنیم. یکباره احساس بی حوصلگی می کنم. (پس کجاست این دختر ایده آلی؟) دستها. دستها. عبور از وسط خیابان و فشردن دستش که در دستم است حرفهای حساب شده. قدم زدن در تاریکی شب. تاریکترین گوشه های پارک. از کنار چمنها و از پشت درختها. بهیجان آمده ام. از آرامش شب حرف بزن. بازوی حلقه شده بدور شانه اش پیش از رسیدن به نیمکت. اطرافم را نگاه می کنم. سیاهی شب خالی. مینشینیم. سرش را بر روی شانه ام می گذارد. بدون وعظ. ازش متشکر میشوم. شیرینی سکوت و آرامش شب. با موهایش بازی میکنم. سکوت. موهایش را بنرمی میبوسم. بی نیازم میکند از اظهار عشق(قدیمی شده؟) و از تکرار همه حرفهای دانسته و تکرار شده. دستها. یکباره ازش خیلی خوشم میاید. احساس آرامش میکنم. (کاش عاشق هم می شدیم). گلویش را نوازش میکنم و گونه اش را. صورتش را در میان دو دستم میگیرم. در چشمهایش نگاه میکنم و میبوسمش. بوسه. موهایش را بهم میریزم و میبوسمش. سکوت. سرش را بر روی سینه ام تکیه میدهد. بضربان قلبم گوش میدهد. و بمن لبخند میزند. احساس آرامش بیحد و بی حوصلگی. خوب کاش طوری میشد.(ببرمش اتاقم) میبوسمش و این بار دستم در سینه اش است. کسی از پشتم رد میشود. بی اختیار از هم جدا می شویم. حوصله ام سر آمده. سرش روی شانه ام است. پاهایم را دراز می کنم. هیجان آرام گرفته. راحت مینشینیم. موهایش را میبوسم. چشمهایم را میبندم. بیحرکت سکوت شب. سرمای شب را حس می کنم. ازش میپرسم احساس سرما میکند. نه . خودش را بمن نزدیک می کند. نگاهش میکنم و لبخند میزنم. زشت شده.

فردا صبح در مدسه خودش را برایم گرفته.سلام. در فکر امتحانم هستم.

درس. درس. (دو کاغذ از تهران).

برای خودم قهوه درست میکنم. روی تختخواب مینشینم. فنجان قهوه روی سطح نا صاف تختخواب. درس. درس.

هوشنگ مارک و جان دنبال دخترها هستند. سلام و خداحافظ. جان عاشق یک فاحشه شده. در همین چند لحظه مارک میفتد دنبال یک دختر مو نقره ای. (بیاد گیتی میفتم, حوصله اش را دارم؟) یک نفس از دخترها حرف می زنند. بفارسی به هوشنگ می گویم که چه. الان است که بیفتد بدرد دل. خداحافظ.

شب آخر. درس. صبح فردا و امتحان. درس. فنجان. قهوه. درس و بی خوابی. خستگی و اطمینان بفردا.

امتحان.

امتحان خوب شده. نفس راحت. همچنان درس برای امتحان بعدی. درس و فنجانهای قهوه.

کافه ی پاتوق علی حرف میزنیم. یکباره شده ام صمیمی ترین دوستهایش. دردل می کند. گوش میدهم (وعظ دخترها و درددل پسرها) اینبار واقعن گوش میدهم و برمی گردیم بقصه قدیمی. قصه عاشق شدن و بدنبال دختر به اروپا آمدن. دختر دوستش ندارد. درددل. ساکتم. قصه قدیمی بدبینی و غم و ناتوانی در امتحان رد شده(بگویم برگرد؟) قصه شکست و ناامیدی. گوش می دهم. از مرگ حرف می زند و از شکست. چرا با دختر دیگری آشنا نمیشوی! بی فایده است. شهامتش را از دست داده (حماقت. بگویم که حرفش را باور نمی کنم؛) دلداری. چه بگویم؟ میفتم به حرف زدن حس میکنم متوقع است و حتی منتظر که من این حرفها را بزنم دلداری و حرفهای امیدوارکننده را تقریبن از دهانم بیرون می کشد بعد نفی میکند همه این حرفها را میداند از نفی کردن این امید لذت میبرد تکرار. سکوت می کنم. بعد یکباره با صمیمیت میفتم بحرف زدن از زندگی . زیستن. ازش میپرسم چرا زندگی نمیکنی. چرا؟ منتظری؟ منتظر چه؟چرا نشسته ای در انتظار سیاهی که از جایی برسد؟ چرا ساکت است و حرفهایم را نمیفهمد. چرا انتظار؟ چرا الان زندگی میکنی؟ می گوید آخر. حرفم را فهمیده. ساکت میمانم که خودم معنی حرفهایم را بفهمم از دستم دررفته همچنان حرف می زنم من هم در انتظارم چرا انتظار؟ در کافه ایکه نشسته ایم قهوه خوب پیدا نمی شود. قهوه تلخ را می چشم برمی خیزم باید بروم تئاتر. معذرت و خداحافظی. میروم تئاتر. یک نمایشنامه تلخ میبینم از اونیل. خیلی بد اجرایش میکنند.

قدم میزنم. خیابانها و درختها. راهگذران نیمه شب. آسمان دور و تاریک. لکه های بزرگ ابر. لکه های کوچک نور روی اسفالت خیابان. حس می کنم این شب را دوست دارم. همه شبها. روزها. بیاد پروین میفتم. چقدر راجع به زندگیش فکر کرده ام. و تاسف خورده ام از اینکه زندگی خودم را هنوز شروع نکرده ام. چقدر نقشه کشیده ام برای زندگیم. صدای قدمهایم را میشنوم و صداهای دور و نزدیک شب را . در انتهای هر خیابان خیابانی دیگر منتظرم است. میرسم. نفس عمیقی میکشم. کیف میکنم از اینکه هستم.

زنده ام بدون دانشگاه و بدون درجه دکترا. بدون پول و بدون طب. حتی بدون طب. بدون زیباترین دخترها. زشت ترین دخترها. حتی بی عشق. بدون تئاتر. کنار پنجره نشسته ام . زنده ام. همینم بس نیست؛ زندگی بدون پیرایه هایش. زندگی برهنه و مجرد. همینم بس است. دیگر چیزها پیرایه است. باید یاد بگیرم که حالا زندگی کنم. شب و زندگی و آرامش. امشب. همین لحظه حتی بدون امید بفردا. میخواهم الان زندگی کنم. چه حاصل از ادای زندگی را درآوردن. هر بیست و چهار ساعت را میشود لبریز کرد از هنری بعمق تئاتر (برغم سینماچیهای احمق) یا از کار. از طبابت و جنگیدن و پول و عشق زیباترین دخترها. اینها اما زندگی نیست. میخواهم زندگی کنم بدون این پیرایه ها . حتی بدون انتظار حادثه یی بزرگ . بدون انتظار . زندگی با همین مدرسه لعنتزده و همین درس. زندگی در این لحظه. این مبارزه است. با مرگ؛ میخواهم مزه زندگی را بچشم پیش از اینکه آرزوها و رویاها و امید بفردا و تلخی فردا طعمش را عوض کرده باشد. چرا حالا زندگی نکنم؟ زندگی مگر همین نیست؟ همین که من دارم. بقیه پیرایه است و حرف و خیال و آرزو. اگر نتوانم این لحظه خالی را زندگی کنم چطور خواهم توانست بعدن بجنگم. با مرگ.

صدای پای زنی زیر پنجره ام. میخواهم زندگی را لمس کنم. این زندگی. الان. صدای پای مردی و زنی زیر پنجره ام. بوسه ای در تاریکی. صدای پای همه مردم زیر پنجره باز اتاق من. دیگر در فکر چیزی نیستم.

پله ها. پایین. پایین تر. راهروهای تاریک و سیاه. سیاهی مترو. ترن زیرزمینی. یکباره بفکر مرگ افتاده ام. سیاهی مرگ. پایین تر. دنیای مردگان. نور سیاه و مصنوعی. آدمهای دود زده غرش ترنها و تیرگی. در ترن مینشینم و احساس بیقراری میکنم هر روز سوار همین ترن میشوم. ولی هیچ روز اینقدر عجله ندارم زودتر بمقصد برسم. از این زیر بیایم بیرون. بازگردم به دنیای زندگان حریصم و تشنه زندگی هیچ لحظه را نبایدکشت سفر در تاریکی. ایستگاه (پیاده شوم و بقیه راه را با اتوبوس بروم). زن مسنی سوار میشود. پیراهن قرمز و پستانهای از ریخت افتاده نمایان پرهای قرمز روی کلاه سبز و زشت فاحشه یی در دنیای مردگان. روبروی من مردی با پسر جوانی نشسته و در کنارم دختر جوانی که کتاب میخواند . زن در کنار پسر مینشیند غرش ترن و سفر در دنیای تاریکی . زن میفتد به حرف زدن اول با پسر حرف میزند و بعد با مرد پدر و پسر؛ بله. زن احساساتی و فضول (فاحشه احساساتی؟) زن حرف میزند. چه پدر و پسر خوشبختی. زن هم روزگاری خوشبخت بوده خوشبختی از کف رفته. چشمهای زن پر میشود از اشک. (شایدفاحشه نیست) میگرید گیج میشوم سه هفته پیش شوهرش را از دست داده. مرگ. ایستگاه. نه کسی پیاده میشود ونه کسی سوار. بعد از مرگ شوهرش زندگیش شده جهنم . دوستش داشته. هنوز دوستش دارد. عشق به مردی که مرده. دختری که کنار من نشسته از روی ناباوری لبخند میزند. زن میگرید. بصدای بلند میگرید و حالا دیگر همه متوجهش شده اند. سیاهی اطراف چشم آغشته به قرمز تند صورت همراه با قطرات درشت اشک (کدام دختر را میتوانم اینطور دوست داشته باشم؟) این عشق. دخترک همچنان لبخند میزند. بدختر نگاه میکنم. دماغ خوش ترکیبی دارد. ازش خوشم میاید. نگاهم در نگاهش میفتد. به زن نگاه میکنیم و میخندیم. (تف) زن همچنان از شوهرش حرف میزند و میگرید. تازه حس میکنم که زن ثروتمندی است. متعجبم و گیج. شوهر مرده و زن گریان و زندگی از دست رفته. و این دختر که کنارم نشسته و آماده آشناشدن با منست. (با دخترک حرفی بزن) یکباره گریه زن قطع میشود. صورتش را پاک میکند. به همه مسافرین نگاه میکند. (همه مردم زنده در دنیای مردگان) . معذرت میخواهد. ایستگاه . همه پیاده میشوند. ما میمانیم. زن همچنان از مرد و پسرش معذرت میخواهد. میگوید نمیتواند تحمل کند. تا بحال دو بار دست به خودکشی زده. این تنها راه نیست, مرگ تنها راه زندگیش است. (بدختر لبخند بزن. لبخند بزن) هر دو بزن نگاه میکنیم و زن حرف میزند. بفکرم میرسد که دیگر حالت طبیعی ندارد. دختر همچنان لبخند میزند. یکباره ازش بدم میاید. بحرفهای زن گوش میدهم که سراسر روز تنها است. سراسر روز را در ترنهای زیرزمینی از جایی بجایی دیگر در حرکت است. بدون آرزوی رسیدن بمقصدی. مقصد گم شده. سفر بیمقصد در دنیای سیاهی. جهنم. زن بیاختیار بیاد چیزی میفتد و بصدای بلند میگرید. ایستگاه. بدون خداحافظی خودش را از صندلی میکند و پیاده میشود. ترن خالی. مرد به پسر نگاهی میکند و لبخنزنان میگوید زنک دیوانه واقعن باورش شده بود که او پدرش است. پسر دستی بموهایش میکشد و لبخند میزند. مرد بصدای بلند میخندد و دستش را آرام و نوازش کنان روی ران پسر میکوبد. رویم را برمیگردانم. نگاه دختر منتظرم است. لبخند بزن. چیزی بگو (فاحشه فاحشه). ایستگاه با عجله از ترن پیاده میشوم. آسانسور و پله ها. پله ها. هوای ابری دنیای زندگان. باران. زیر باران قدم میزنم. هنوز گیجم. باران روی صورتم و دستهایم. زندگی را یافته بودم این لحظه را شناخته بودم این لحظه گریزان. حال الان. اما حالا. اما. بارانروی صورتم. احساس سرما میکنم. برگردم باتاقم. (به گیتی تلفن کنم) در دنیای زندگانم. زنده ام. میکوشم که دنیای مردگان را فراموش کنم (گیتی گیتی) دعوتش کنم بشام. وقت دارم تا قبل از شام کمی درس بخوانم. (امتحان امتحان). درس بخوانم. بعد از شام میبرمش باتاقم. دنیای زندگان. اینجایم. دیگر باینکه فردا کجا خواهم بود فکر نمیکنم. در دنیای سیاهی , یا در دنیایی که کلمه بد را بکسی نیاموخته اند؟ باران قطع میشود. تلفن کنم.( عاشقش شوم. مگر عشق همین نیست؟) زندگی باید در این لحظه باشد. حال پیش از جنگیدن و بچنگ آوردن همه اید آلها. پیش از جنگ با مرگ(مرگ سرانجام فاتح است. اینرا در دنیای مردگان آموخته ام) میخواهم زندگی کنم. با همین که دارم. همینم بس است زندگی با زشتی مدرسه و درس و وعظ دخترها. میایستم زندگی روی زمین. نه در سیاهی دنیای زیرزمین و نه در روشنایی امیدوارکننده ی فراز ابرها. اینجا و الان. تلفن. تلفن. دیگر به زندگی فکر نمیکنم. شاید همه این فکرها و حرفها احمقانه باشد. اینرا نمیدانم شاید در اشتتباهم. شاید هنوز زندگی را نفهمیده ام. دیگر اما به زندگی فکر نمیکنم. تلفن. گیتی. دلم برایت تنگ شده. میایی؛ میاید.

تابستان۴۲

رضا براهنی | قابله سرزمین من |

١

صبح که بیدار شدم با غلغلک پرهای لطیف «چگل» بود که «کرم» آورده بود گذاشته بود کنار متکا و نوک لحاف را هم آرام کشیده بود رویش و چگل تکان که می‌خورد بال‌های کوتاه‌اش می‌غلتید روی سر و صورتم و آخر سر هم از خواب پراندم.
هنوز خواب آلود و خسته بودم و بچه دیشبی دیر آمده بود و پدرم را در آورده بود، ولی خوشحال بودم، چون یک پسر درشت و نیمه مشکی و نیمه قهوه‌ای بود و به محض اینکه یک تلنگر ناچیز زدم به صورتش، هوارش طوری بلند شد که انگار دست و پایش را با ساطور قلم کرده‌اند. نافش را بریدم، شستم‌اش و ولش کردم روی کهنه‌ی تمیزی که کنار مادرش پهن کرده بودند، و بعد سر مادرش را بلند کردم روی گودی بازویم. و زنک چه چشم‌های زاغ درخشانی داشت! صورتش عین یک دایره مسی بود، از آن صورت‌های ترگل و ورگل و خوشگل ترکمن. زن درشتی بود، ولی سن‌اش کم بود، هفده یا هیجده ساله، و تازه این پسر دومش بود. همان‌طور که توی صورتم خیره مانده بود، لگن ولرم روغن و شیره را گذاشتم کنار لب‌های از درد چاک شده‌اش که تا نصفه خورد، و بعد با دستش لگن را عقب زد و سرش را انداخت روی بالش. موهایش روی بالش سفید، یکدست خرمایی بود.
شوهرش مرد بی‌هوا و خوش خیالی به نظر می‌آمد. یک بطر گنده‌ی ودکا دستش گرفته بود و به سلامتی پسر دومش می‌خورد. گفتم، مشدی، مرا راه بینداز بروم. و او دستش را کرد توی جیبش و یک بیست تومانی درآورد و گذاشت کف دستم و بعد چشم‌های زاغش را دوخت توی چشمهایم. عجب چشم‌های زاغی! و چقدر شبیه زنش بود. لابد پسرعمو دخترعمو بودند. جوان بیست و سه چهار ساله‌ای بود. از کرم من فقط هفت هشت سالی بزرگ‌تر بود، ولی قدش فقط چهار انگشت بلندتر بود. آخر کرم من قدش بلند است. ایاز که سربازی رفته، یک قدری خپله است، و شبیه پدرش، ولی عجیب قوی است. کرم را روی سرش بلند می‌کند و محکم می‌زندش زمین. کرم از پشت سر حمله می‌کند، چاره‌ای ندارد، پایین تنه ایاز را می‌گیرد توی دستش و فشار می‌دهد. ایاز جیغ میکشد، کش و قوس می‌رود، لگد می‌پراند، و مادر شوهرم که یک تکه پوست و استخوان است و اغلب توی خانه‌ی برادرشوهرم زندگی می‌کند، و نصف معده‌اش‌ را هم سال‌ها پیش در یک جراحی از دست داده، شروع می‌کند به خندیدن. برای این قبیل چیزها مادرشوهرم یک روز تمام می‌خندد. زن خوشدل بی‌باکی است. توی کوچه‌ها گم می‌شود، شروع می‌کند به خندیدن. چایی را می‌ریزد روی سر پسرش. حاجی عصبانی می‌شود و فحش را می‌کشد به زمین و زمان، ولی مادرش می‌زند زیر خنده، و تا زمانی که حاجی بیچاره به بخت بد خود و مادرش و زمین و آسمان فحش می‌دهد، مادرش می‌خندد. حاجی می‌گوید که مادرش یک بار از پشت بام، توی خواب، نصف شب افتاد توی حیاط و پایش شکست. همه فکر می‌کردند که مُرده، ولی مادر عین خیالش نبود. می‌خندید. یک جوری می‌خندید که همه فکر می‌کردند که بلایی به سرش آمده و دیوانه شده. شاید موقع مرگ هم خواهد خندید.
جمعه بود. از پشت شیشه‌ی پنجره ایاز را با لباس سربازی دیدم که خم شده بود روی لانه‌ی کفترهای کرم. کرم دستش را پر کفتر می‌کرد و می‌آورد بیرون. کرم با یک پیرهن یقه باز و یک تنبان تنک، توی برف زمستان رفته بود پشت بام. دیشب برف نشسته بود، این هوا! ولی صبح آفتاب آمده بود، و چه آفتاب خوش آب و رنگی! برف برق می‌زد.
برگشتم خم شدم روی چگل. چه موجود عجیبی! چه حیوان خوبی! کفتر ماده بوی مخصوصی دارد که آدم را مست می‌کند. نوک منقارش رنگ بیخ ناخن آدمیزاد بود، و بعد رنگ یک قدری عمیق‌تر می‌شد، و چشمهای معصومش از دو طرف، مثل دو تا دگمه کوچولوی صیقل خورده تکان می‌خورد. قلبش از پشت کرک ضخیم پر، تند و هراسان می‌زد. نگرانش شدم. پا شدم پنجره را باز کردم، کرم را صدا زدم و چگل را روی هوا رها کردم. زبان بسته بال زد، بعد بالهایش را تندتر زد و خودش را از ارتفاع کم کند و بالا برد، و می‌خواست روی هره‌ای بنشیند که کرم کفتر دیگری را از دستش توی هوا ول کرد، و بعد هر دو کفتر، پرپرزنان در نقطه‌ای چند لحظه ماندند. کرم گفت، لامصب‌ها، مثل آهو می‌مانند. ایاز گفت، تو خلی کرم، تو خلی. من پنجره را بستم، دیگر حرفهاشان را نمی‌شنیدم.
سر صبحی خانه چقدر سرد بود! رفتم از زیرزمین سه چهار تکه هیزم برداشتم آوردم بالا. زیرزمین گرم‌تر بود. اما مثل یک غار بود و بوی نمور تنهایی همه جا را گرفته بود. هیزم‌ها را گذاشتم توی بخاری. یک تکه کهنه را کردم داخل پیت نفت و بعد درآوردم انداختم توی بخاری. بوی نفت تازگی مخصوصی داشت، کبریت را که زدم بوی گوگرد سوخته هم تازه بود. کبریت را انداختم توی بخاری و در بخاری را بستم. صدای گرومب گرومب بخاری بلند شد، و بعد که نفت سوخت و تمام شد، صدای محزون سوختن و چلک چلک کردن هیزم‌ها بلند شد. آنقدر این سوختن هیزم‌ها غم انگیز بود که دلم مالش رفت. از خلال دریچه بخاری، شعله‌ها با آدم حرف می‌زدند.
ایاز و کرم در را باز کردند آمدند تو، و باد و برف و توفان را هم ول دادند توی اتاق. شانه‌هایم ناگهان لرزید. کرم توی چشم‌هایم خیره شد.
«باز هم که داری گریه میکنی مادر، یاد خانم جان افتادی؟ »
دست‌هایش را کشید روی سرم. دستهایش چه سرد بود! چطور آدم به پسرش بگوید که گاهی آدم به یاد کسی گریه نمی‌کند، اصلن آدم نمی‌فهمد چرا گریه می‌کند، و شاید یک نقطه‌ی عمیق و نرم و ولرم، مثل نور آفتاب بهاری، توی دلش پیدا می‌شود، که اصلن حس بدی هم نیست، حتا یک احساس شادی است، گریه آور هم نیست. ولی آدم بی‌اختیار گریه‌اش می‌گیرد.
ایاز آمد جلو و دستهایش را گذاشت دور صورتم. یک جوری بود که انگار چشم‌هایم را توی دستهایش گرفته بود. چقدر شکل جوانی‌های پدرش بود! حس شوم مبهمی بهم دست داد. مثل اینکه سی سال جوان‌تر بودم و حاجی هم سی سال جوان‌تر بود، و من تازه پا توی خانه‌ی حاجی گذاشته بودم. چشم‌هایم خشک شده بود، ولی حس مرموزی مجبورم می‌کرد که توی صورت پسرم ایاز خیره شوم. ایاز هم انگار طلسم شده بود. طوری نگاهم می‌کرد که خودم را نمی‌دید. مثل اینکه می‌خواست از داخل چشم‌های من راه به کسی دیگر پیدا کند.
«باز هم عشقبازی شروع شد؟ »
صدای کرم بود که از حسادت داشت می‌ترکید، صورتم را از دست ایاز رها کردم و بلند شدم. اتاق کاملا گرم شده بود.
«بنشینید براتان صبحانه بیاورم. »
از اتاق زدم بیرون. نمیدانم چرا سرم اینقدر گیج میرفت. این چه احساس شوم و بلایی بود که امروز صبح بهم دست داده بود، و عجب اینکه کوچکترین حس گناهی بهم دست نمیداد. عینهو یک قاشق روغن بود که توی تاوه سرد انداخته بودند، و زیر تاوه داشت آرام آرام گرم می‌شد و بعد داغ می‌شد، و بعد روغن، که در ابتدا شکل ته قاشق بود، آهسته ذوب می‌شد، پخش می‌شد، اول به صورت یک دایره در حال گسترده شدن، و بعد دیگر شکل نداشت. من در آن لحظه بودم که آتش رسیده بود به درجه‌ای که لحظه‌ای بعد آبم می‌کرد. کرم و ایاز چه فکر می‌کردند! اگر حاجی می‌فهمید که به من این حالت بلا دست داده، چه فکر می‌کرد! اگر زائوهایم می‌دانستند، چه می‌گفتند. ولی مگر دیگران مهم بودند؟ به علاوه مگر من خودم می‌دانستم این چه احساسی است که دیگران هم بدانند. ولی بعضی چیزها را دیگران بهتر از خود آدم می‌فهمند.
روغن را انداختم توی تاوه و تاوه را داغ کردم، بعد، روغن که آب شد، چهار تا تخم مرغ را انداختم توی تاوه، و بوی خنک ـ داغ تخم مرغ تازه در روغن بلند شد. نمک پاشیدم. حاجی، صبح پیش از رفتن، سماور را روشن کرده، چایی را دم کرده بود. سماور را برداشتم و بردم گذاشتم کنار بخاری، و بعد سفره را و بعد تاوه‌ی گرم را بلند کردم بردم توی اتاق. نشستم یک تکه نان سنگک را پر از نیمرو کردم و رفتم طرف کرم، دهن‌اش را به زور باز کردم و نان و نیمرو را کردم توی دهن‌اش. با دهن گرفته و نیم سوخته فریاد زد:
«دهن‌ام سوخت، مادر، دهن‌ام سوخت! »
«آدم حسود باید هم دهن‌اش بسوزد! دماغ‌اش هم باید بسوزد! »
ایاز خندید و نشست کنار سفره. خودم هم نشستم و بعد کرم هم آمد و نشست و شروع کرد به خوردن.
مادر خوشبخت به من می‌گویند. خداوند ده سال به من بچه نداد، و بعد دو تا پسر داد که یکی حالا هیجده سال‌اش است و دیگری چهارده سال‌اش. بعدش دیگر بچّه‌دار نشدم. کار من بچه زائوندن است. مادرم هم این کاره بود. از او بود که شغلم را یاد گرفتم. او هم از مادرش شغل‌اش را یاد گرفته بود. بعدها من شش ماه زیر نظر یک مامای دولتی کار کردم. چیزهایی را از او یاد گرفتم که اکثرا درباره‌ی بدن زن بود. این حرف‌ها زیاد به دردم نخورد. فقط گاهی خیالاتی‌م می‌کرد.
دوازده سالم بود که بار اوّل دیدم که بچه چه جوری به دنیا می‌آید. هیچ‌وقت یادم نرفت. مادر به زنی که بسیار چاق و درشت هم بود، فریاد می‌زد: «نفس بکش، بعد محکم فشار بده! نفس بکش، بعد محکم فشار بده! »
از لای پاهای زن، خون و خونابه و گاهی هم آب بیرون می‌آمد. پاهای چاق زن باز باز بود و زن یک جوری نشانده شده بود که اگر زیادی فشار می‌داد، دل و روده‌اش از لای پاهایش بیرون می‌آمد. و چه صورت داغ و سرخی داشت! گاهی بلند جیغ می‌کشید، گاهی دندان هایش را روی لب‌هایش فشار می‌داد، ولی به هر طریق اول نفس می‌کشید و بعد محکم فشار می‌داد و مادرم و من جلوی ران‌های از هم باز شده‌ی زن نشسته بودیم و با هم آب و خونابه را پاک می‌کردیم و مادرم نفس‌اش را گرفته بود و من نمی‌دانستم که دقیقن منتظر چه چیزی هستیم. و اتفاقن در همین لحظه بود که معجزه اتفاق افتاد. دور و بر آن‌ جای زن یک چین دیگر هم برداشت و بعد یک چین دیگر، و این چین‌های اضافی با چین‌های آن جای زن ترکیب شد و بعد مادرم فریاد زد: “فشار بده! فشار بده! ” و زن فشار داد و بیشتر فشار داد و بعد یک چین دیگر و چین‌های دیگر پیدا شد، و بعد معلوم شد که این چین‌های درهم فرو رفته، سر و صورت بچه بود که بیرون آمده بود. خدایا، چه معجزه‌ای! و بعد بدن بچه آمد. بچه توی دست مادرم بود، خودش بود که گریه می‌کرد، و من توی حفره‌ی خالی‌ی گوشتی که داشت هم می‌آمد و آرام خرخر می‌کرد و چین‌هایش در خون غرق می‌شد، خیره شده بودم، و بعد جفت آمد، یک چیز عجیب و غریب، یک گلوله خون، و بعد، حفره‌ی معجزه، درهای گوشتی و پوستی و خونیش را بست.
بعدها با مادرم این معجزه را بارها دیدم و هرگز از آن سیر نشدم. و بعد که مادرم مُرد، اهل محل از من خواستند که ماماشان بشوم. حاجی قبلن زن داشت و زنش سر زا رفت، حاجی همان شب آنقدر گریه کرد که دلم به حال‌اش سوخت. صبح روز بعد از من خواست که به عقدش درآیم. من دو سه هفته بعد زن حاجی شدم، با این شرط که هیچ‌وقت شغل‌ام را از دست ندهم. حاجی گفت که مانعی ندارد. حاجی مرد خوبی است. گله‌ای ازش ندارم. بعدها حاجی در سایه‌ی لیاقت‌اش ملک الحاج شد. چه چیزی از این بهتر! ولی من دل به آن معجزه دادم.

۲

ظهر که حاجی آمد خانه، اول کاری که کرد یک دست کشتی مفصل بود که با کرم و ایاز گرفت. یعنی همین که وارد شد، پالتو و کتش را کند و انداخت روی گل میخ، و بعد به ایاز گفت:
«خوب بیا جلو ببینم پهلوان، سربازخانه چی چی یادت دادند؟ »
«سربازخانه که زورخانه نیست پدر! »
کرم پرید جلو و گفت: «پدر، اگر می‌توانی با من کشتی بگیر! بیا جلو اگر می‌توانی بیا جلو! »
حاجی به شوخی گفت: «نه! از تو می‌ترسم، تو فوت و فن بلدی. می‌دانم که ایاز فوت و فن بلد نیست! »
“کرم از کجا فوت و فن بلد شد؟ آن فقط بلد است که چگل را هوا کند و کفترهای قوش‌بازهای دیگر را غر بزند! »
من گفتم: «تو پدرسوخته هم که دخترهای مردم را غر میزنی! »
حاجی گفت: «ای حرامزاده! » و پرید روی سر ایاز، ولی ایاز خودش را دزدید و پیچید پشت سر پدرش و از پشت او را گرفت و سعی کرد بلندش کند که حاجی پاهایش را چسباند به زمین. انگار پاهایش توی قلب زمین فرو رفته بود. حاجی دستش را بلند کرد و سر ایاز را گرفت توی حلقه بازویش و سر را کشید. ایاز مثل یک شلاق رفت بالا و جلو حاجی کله معلق به زمین خورد.
حاجی گفت: «حاضرم با هر سه تاتون کشتی بگیرم. »
من خنده‌ام گرفت و گفتم: «حاجی از کی تا حال من کشتی گیر شدم! »
حاجی رو کرد به پسرهایش: «ببینم کدام طرف برنده می‌شود! اگر شما دو تا و مادرتان برنده شدید مادرتان را می‌برم مکه. »
من گفتم: «این هم از آن قول‌های سرخرمن تست! تو فردا نه، پس فردا عازمی. چطور می‌خواهی مرا ببری مکه؟ »
“من ملک الحاج هستم، فکر نمی‌کنی دو روزه گذرنامه‌ات را درست می‌کنم؟ »
ایاز گفت: «مادر عیبی ندارد بیا شرط را قبول کن! »
کرم گفت: «خیلی خوب، مادر قبول کرد! ” و بعد، خیز برداشت به طرف پدرش. این رسم کرم بود که همیشه از طرف من حرف بزند. به این زودی یاد گرفته بود که وصی و قیّم من بشود.
همین که ایاز، کرم را در خطر دید، پرید طرف حاجی. من هم رفتم طرف حاجی و شروع کردم به غلغلک دادن جاهای حساس‌اش. حاجی می‌خندید، خودش را از دست من خلاص می‌کرد، دو تا پسرش را اینور و آنور پرتاب می‌کرد و من در می‌رفتم ولی همین که پسرهایش درگیر می‌شدند، من دوباره شروع می‌کردم به غلغلک دادن. تا این‌که کرم یک پایش را گرفت و ایاز پای دیگرش را، و من در حالی که غلغلک‌ش می‌دادم، بلندش کردیم روی هوا و دمرو انداختیم‌ش روی زمین. حاجی تسلیم شد.
بلند که شد نفس می‌زد و کرم گفت: «باید مادرم را ببری مکه، خودت شرط بستی و باختی. »
حاجی به ایاز اشاره کرد که کتش را بردارد بیاورد. حاجی نگاهی به من کرد و چشمک زد و چشمهایش از شیطنت برق می‌زد.
«تو فکر می‌کنی من الکی می‌بازم؟ هان؟ تو واقعن فکر می‌کنی که من الکی می‌بازم؟ »
ایاز کت را داد دست پدرش و منتظر ماند. حاجی گذرنامه را از جیب‌اش درآورد و داد دست کرم:
«بخوان! »
وقتی که کرم خواند و برای من به ترکی ترجمه کرد، پریدم طرف حاجی و شروع کردم به بوسیدن‌اش. از بچه‌هایم اصلن خجالت نمی‌کشیدم.
«فکرش را بکن، آن‌‌همه آدم از همه جای دنیا آمدند دارند طواف می‌کنند، فکرش را بکن که من لباس احرام پوشیدم. یا دارم سنگ می‌اندازم. یا داخل آن‌همه آدم گم شدم و دارم دنبال تو می‌گردم. »
ایاز گفت: «مادر قرار است دنبال خدا بگردی، نه پدرم! »
من گفتم «من دنبال هر کسی که دلم بخواهد می‌گردم و حتمن هم پیدایش می‌کنم. این را بدان که من مامای این شهرم، و یک ماما، باید اگر بگردد، بتواند پیدایش بکند! »
حاجی گفت: «دیگر چرت و پرت نگو، باید هر چه زودتر دست به کار شوی. این سه هفته که زائو نداری؟ »
دقیق فکر کردم و جواب دادم: «فکر نمی‌کنم تا یک ماه زائو داشته باشم، ولی باید حتمن با عصمت صحبت کنم که سری بزند به حامله‌هام. »
«فردا باید ترتیب همه چیز را بدهی! »
چقدر عالی‌ست! چه خوب است! یک کفتر بیچاره آمده بود، کنار پنجره نشسته بود. از سرما کز کرده بود. کرم هنوز نمی‌دیدش. من عقب عقب رفتم کنار پنجره، به طور طبیعی دیگران را نگاه می‌کردم، ولی هوش و حواس‌ام متوجه دو چیز بود: مکه و کفتر. پنجره را آهسته باز کردم، می‌ترسیدم سرمایی که به اتاق حمله ور شده بود دیگران را متوجه منظورم بکند. کفتر یک قدری تکان خورد، ولی پرواز نکرد. آنقدر سردش بود که نا نداشت. دستم را به طرفش دراز کردم. آرام و حرف شنو و رام آمد توی گودی دو تا دستم. خدایا چقدر تنها بود! چقدر سردش بود! پنجره را آهسته بستم. کفتر را گذاشتم روی سینه‌ام و نرمی پنجه هایش را لای سینه هایم حس کردم. موهای تنم سیخ شد! چقدر مهربان بود! لباس‌ام را کشیدم رویش، گرم‌اش کردم و بعد آرام آرام آمدم وسط اتاق. می‌ترسیدم از آن زیر بقبقو کند و لوام بدهد. حاجی و بچه‌ها سرشان پایین بود و داشتند حاضر می‌شدند که ناهار بخورند. سفره پهن بود و دیس گنده‌ای وسط سفره بود و قرار بود من این دیس را بردارم ببرم مرغ را بکشم بیارم بگذارم روی سفره. من نزدیک شدم و کفتر جان یافته را آهسته گذاشتم روی دیس. کفتر ایستاد و یک لحظه با تردید اطرافش را نگاه کرد و بعد، همین که این پا آن پا کرد، حاجی و کرم و ایاز، هر سه با هم، پریدند طرفش. ولی کفتر به هر سه‌ی آن‌ها پیش‌دستی کرد، پرید هوا و چون جایی برای نشستن پیدا نکرد، آمد نشست روی شانه‌ی من. هر سه بلند شدند. بهتشان برده بود.
کرم پرسید: «کجا بود؟ از کفترهای من است؟ »
حاجی پرسید: «از کجا آمد؟ پنجره‌ها که بسته است! »
ایاز گفت: «مادر نکند این دفعه کفتر میزائونی؟ »
من دستم را دراز کردم، کفتر را برداشتم، دادم دست کرم.
“این از کفترهای تو نیست، ولی مال توست، سوغاتی من از مکه. »
کرم گفت: «چه مکه‌ی خوبی! چه زیارت خوبی! سوغاتی‌ش دست به نقد است! »
اسم کفتر را گذاشتیم «الناز». چقدر قشنگ بود! اسم‌اش را هم حاجی انتخاب کرد. حاجی در انتخاب اسامی اصیل ترکی تبحّر دارد. چگل و الناز در واقع دخترهای حاجی بودند.

۳

شب خواب می‌دیدم، و چه خوابی!
دست فرو می‌کردم توی گودال‌های عمیق، گودال‌هایی از گوشت سرخ، با درهای چرخان گوشتی، و کفترهای رنگین را از توی گودال‌ها درمی‌آوردم. کفترها را بو می‌کردم، کفترها بوی گودال‌های سرخ گوشتی را می‌داد، یک بوی عجیب و کرخت کننده. کفترها را روی هوا پرواز می‌دادم، و آسمان یک رنگ بهت آور مخصوصی داشت، رنگ گنبدهای مسجدهایی که فقط عکس هاشان را دیده بودم. دهن‌ام را می‌گذاشتم روی آن گودال‌های گوشت سرخ، و صدا می‌زدم. چه کسی را؟ نمی‌دانستم، می‌گفتم بیا بیرون! بیا بیرون! می‌خواهم ببینمت! تو را خدا، بیا بیرون! بیا بیرون! می‌خواهم ببینمت! درهای گودال‌های گوشتی را می‌بوسیدم. این درها بو و طعم دریاها را می‌داد، شاید بوی همین شرفخانه‌ی خودمان را می‌داد. چه حالت عجیب و غریبی! و نمی‌دانم حرا احساس گناه نمی‌کردم. خجالت نمی‌کشیدم. چقدر آزاد بودم! و لب‌هایم از نمکی که لیسیده بودم، شور بود، زبانم روی لب‌هایم قیقاج می‌رفت، و آن‌وقت بوی گودال‌های گوشتی بر طعم گوشت نمک زده افزوده می‌شد، طعم چیزهایی شبیه خزه‌ی دریا و یا موهای جاهای نامحرم زنانه. و باز، دهنم را می‌گذاشتم روی یکی از گودال‌های گوشتی و فریاد می‌زدم، و چه بلند! و چه با هیجان! طوری که از هیجان خیس عرق می‌شدم، موهایم سیخ می‌شد، چه شادی عمیقی! بیا بیرون! بیا بیرون! می‌خواهم ببینمت! تو را خدا بیا بیرون! بیا بیرون! و انگار همین صدا زدن تنها برای لذّت بردن کافی است. و نمی‌خواستم اصلن از آن تو کسی بیرون بیاید. و بعد دست‌هایم را پر از کفتر می‌کردم، همه کفتر ماده و کف دست‌هایم را به سوی آسمان می‌انداختم و تمامی پشت بام‌های خانه‌ها را با بال کفتر می‌پوشاندم. و بعد، دوباره به زیارت درهای گوشتی می‌رفتم، از تالارهای خیس و رنگین فرو می‌رفتم، بیا بیرون! بیا بیرون! و بعد جمعیت عظیمی از زنان برهنه را دیدم. راستی از کجا آمده بودند، کجا می‌رفتند؟ چقدر پاها و پشت پاهای نرمی داشتند! و موقعی که راه می‌رفتند انگار می‌ترسیدند که کسی بیدار شود، یا شاید می‌ترسیدند که خودشان بیدار شوند. دسته دسته، صد تا صدتا، دویست تا دویست تا، هزار تا هزار تا، و برهنه و ساکت، راه می‌رفتند. مثل اینکه همه تو خواب راه می‌روند، و صورت‌هاشان همه یک قدر و یک‌اندازه، و همه به یک‌اندازه خوشگل، با گونه‌های نسبتا برجسته و نیمه ترکمن و چشم‌های زاغ، به رنگ عسل تازه‌ی سبلان. و تازه من باز هم فریاد می‌زدم، بیا بیرون! بیا بیرون! می‌خواهم ببیمنت! تو را خدا بیا بیرون! و زن‌ها، با آن پاشنه‌ها و پشت پاهای پر قوشان، یا آن چشم‌های ساده، بی‌بزک و عسلی‌شان رد می‌شدند، و جهان پر از زنان برهنه، زنان آزاد بود.
و بعد، فضای خوابم عوض شد. توی کامیون، روی سنگ‌های ریز و درشت نشسته بودم، و داشتم می‌رفتم. به کجا؟ نمی‌دانستم. راننده کامیون حاجی بود. آن دور دورها قیامتی به پا شده بود. قرار بود سنگ‌ها را، همه‌شان را بیندازم به طرف شیطان. زن‌ها و مردها احرام بسته بودند، و همه چقدر خوشگل و جوان بودند! همه هم‌سن یکدیگر بودند، و صورت‌هایشان هم شبیه هم بود. مثل این بود که زن و مرد فقط از یک جنسیت بودند. ولی نفهمیدم جنسیتشان چیست. بالا سرمان، کفترهای کرم در دسته‌های پانصد ششصدتایی پرواز می‌کردند. کرم این‌همه کفتر را از کجا آورده بود! بعد حاجی را دیدم که بر بالای یک بلندی، کنار یک مرد بسیار نورانی ایستاده بود و با او خرما می‌خورد. از آن خرماهای به هم چسبیده. چقدر به حاجی می‌آمد که کنار مردهای نورانی بایستد و با آن‌ها خرما بخورد! و بعد، مرحوم مادرم را دیدم که خودش را به حجرالاسود چسبانده بود. می‌خواست سنگ را بشکافد و برود تو. سنگ لخت لخت بود. نه مثل چیزی که آدم در عکس‌ها می‌بیند. یک سنگ صاف، صیقل خورده، بزرگ، با کناره‌های نوک‌دار خوش تراش. و مادرم طوری صورت‌اش را به سنگ چسبانده بود که انگار سطح سنگ، سنگ نیست، بلکه یک شیشه است، و پشت شیشه رازهایی هست که مادرم باید دقیقن آن‌ها را مطالعه می‌کرد. لحظه‌ای بعد، سنگ، دیگر روی زمین نبود. در فضا حرکت می‌کرد و می‌رفت، ولی رفتن‌اش با آمدن‌اش فرقی نداشت. یک چیز سیاه هندسی و مدام در حال سقوط، بدون آن‌که برسد. و بعد، بوی خون تازه می‌آمد، گوسفندهای نیم بسمل در زیر پاهامان بودند، با چشم‌های عسلی، و مست مرگ در زیر آفتاب مکه. طواف که می‌کردیم، به نظرم آمد روی صندلی چرخ فلکی نشسته بودم، و چرخ فلک با سرعت سرسام آور حرکت می‌کرد، و من از اضطراب و دلهره هم می‌خندیدم و هم می‌ترسیدم. بلند جیغ می‌زدم، می‌خندیدم و می‌خواستم به جای آنکه دایره‌ای بچرخم، مستقیمن بپرم جلو، مثل نیزه‌ای که از نور و صدا هم سریع‌تر بپرد و برود بخورد به سنگ، سنگی در وسط آسمان. و بعد، دیگر خودم داشتم می‌افتادم، نمی‌دانم از کجا. محل واقعی‌ی سرم و پاهایم معلوم نبود، ولی مدام می‌افتادم. و بعد احساس کردم که در همان حال افتادن، با لگد محکم می‌زنند روی قفسه سینه‌ام، روی قلبم. خدایا چه لگدهای بی‌رحمانه و محکمی! هیچ‌کس تا حال مرا این‌طور بی‌رحمانه نزده بود!
ناگهان بلند شدم. حاجی فانوس را روشن کرده بود و داشت از اتاق می‌رفت بیرون. این صدای در بود که می‌آمد. چه صدای شومی! مشت‌های محکم به در کوبیده می‌شد. حتما نیم ساعتی می‌شود که کسی در می‌زند. چه مشت‌هایی! دردش نمی‌گیرد!
و بعد شنیدم که حاجی در را باز کرد. صداهای بلند مردانه‌ای شنیده شد. و بعد، حاجی، بدون آنکه در را ببندد، برگشت و آمد. نور فانوس هیکل حاجی را مثل غول درشتی روی دیوارها حرکت می‌داد.
«ایه! ایه! بیدار شو، ایه تو را میخواهند! »
«من بیدارم حاجی، چی شده؟ »
«پاشو! دو نفر آمدند دنبالت. یک زائو دارند. گویا جای دوری است. با اسب آمدند! »
«با اسب؟ مگر نزدیکی‌های خودشان ماما پیدا نمی‌شود! »
«می‌گویند دنبال یکی دو نفر رفتند، ولی آن‌ها کار داشتند. پاشو دیگر! هوا خیلی سرد است! زائو را که نمی‌شود معطل گذاشت! »
«تو هم با من می‌آیی؟ »
«نه دیگر، من برای چه بیایم؟ حتمن آدمهای خوبی هستند، سر و وضع‌شان نشان می‌دهد که آدم‌های خوبی هستند. »
لباس‌های پشم پوشیدم. حاجی یک کرک داشت. تنم کردم. جوراب‌های پشم پوشیدم. چادرم را سرم کردم. حاجی با فانوس تا دم درآمد. دم در دو نفر مرد بسیار قد بلند ایستاده بودند. صورت‌هاشان دیده نمی‌شد. بخار دهن‌هاشان با بخار دهن اسب‌ها قاطی می‌شد. چه هیکل‌های مردانه‌ای! آدم‌هایی به این قد و هیکل در هیچ جا ندیده بودم.
سه تا اسب داشتند، هر سه با زین و یراق. اسب‌ها هم بسیار بلند بودند. بخار از تن‌شان بلند می‌شد و گاهی هم پا به زمین می‌کوبیدند و برف را با سم‌هایشان می‌شکافتند. همه چیز یک جوری بود که انگار من خوابم را ادامه می‌دادم و هنوز بیدار نشده بودم.
حاجی کمکم کرد که سوار اسب شوم. پاهایم را هم توی رکاب جا داد. بعد گفت:
«این افسارش است. ولش نکن. مواظب خودت باش! »
«خداحافظ! »
«خداحافظ! »
رفتار حاجی طوری بود که انگار بین او و این دو مرد از پیش قرار و مداری گذاشته شده. شب چه سوءظنی‌ام کرده بود!
مردها با حاجی خداحافظی کردند، با صداهایی که یک قدری از مخرج ادا می‌شد. مرموز بودن صداهاشان را به حساب شب و برف و تاریکی گذاشتم. سر اسب‌ها را برگرداندیم. من پشت اسب وسطی و یکی از مردها جلو و دیگری پشت سر من به راه افتادیم. گاهی سم اسب‌ها می‌خورد به سنگ‌هایی که تصادفن از برف بیرون مانده بود. صدای سم می‌پیچید، و گاهی حتا جرقه‌ای هم به چشم می‌خورد. هیچ‌کس توی کوچه نبود، و موقعی که رسیدیم سر کوچه، مردی که پشت اسب جلویی نشسته بود، پیاده شد و آمد طرف اسب من. مرد پشت سری هم پیاده شده بود و می‌آمد طرف من. چرا؟ از اسب پیاده‌ام کردند. شب توی برف غرق بود، با وجود این، صورت مردها قابل تشخیص نبود. یکی از دو مرد دستمالی از جیب‌اش درآورد و رفت پشت سر من و دستمال را انداخت دور سر من و چشم‌هایم را بست! پرسیدم چرا این کار را می‌کنید؟ با من چکار می‌خواهید بکنید؟ چشم‌هایم را باز کنید! و دست بردم به طرف چشم بند.
یکی از دو مر دست‌ام را توی هوا قاپید و با قدرت آورد پایین.
“ماما، نترس با تو کار نداریم. فقط نمی‌خواهیم بدانی به کجا می‌بریمت. حتم بدان که سالم برت می‌گردانیم خانه‌ات. »
من گفتم: «اگر اجازه بدهید چشمهایم باز بماند، قول می‌دهم که چیزی به کسی نگویم. »
مرد دومی گفت: «بدان که اگر چیزی به کسی بگویی ما می‌فهمیم و می‌کشیمت! »
گفتم؛ «آخر مگه چه شده؟ مگر قرار نیست من بچه به دنیا بیاورم؟ »
مرد دومی گفت: «آره تو قرار است فقط بچه به دنیا بیاری، همین! بعدن برت میگردانیم خانه‌ات! »
گفتم: «پس چرا چشمم را می‌بندید؟ »
مرد اولی گفت: «بعدن میفهمی چرا؟ »
دیگر حرفی نزدند. من گریه‌ام گرفته بود. آن‌ها هم می‌دانستند که دارم گریه میکنم. ولی جز بستن چشم بند، آزار و اذیّت دیگری نکردند. یکی از آن‌ها بلندم کرد و گذاشت پشت اسب و افسار را داد دستم و پاهایم را در رکاب فرو کرد. خدایا، این‌ها مرا کجا می‌برند؟ و بعد اسب‌ها را دو سه دور دایره وار چرخاندند تا من ندانم که به کدام جهت داریم حرکت می‌کنیم. اول یک قدری سرپایینی رفتیم و بعد سر بالایی و باز سر بالایی، و باد از جلو می‌آمد و محکم می‌زد به سر و صورت‌ام و تنم. گاهی فکر می‌کردم که افسار را ول کنم و چشم بند را با دستم کنار بزنم ببینم داریم به کجا می‌رویم. ولی اسبی که من سوارش بودم، بین اسب‌های این دو مرد بود و حتمن مرد عقبی می‌دید که من چکار دارم میکنم و نمی‌گذاشت اطراف‌ام را ببینم، و یا شاید عصبانی می‌شدند و تهدیدی را که کرده بودند، عمل می‌کردند. به نظر می‌رسید که دیگر از شهر خارج شده بودیم و در بیابان‌های اطراف تاخت می‌زدیم. اسب‌ها به سرعت می‌رفتند. از حرکت اسب‌ها خوشم می‌آمد، ولی نگران بودم. ‌ای کاش حاجی پیشنهاد کرده بود که با من بیاید. بعد از تپه‌ای بالا رفتیم و افتادیم روی جاده‌ی بسیار باریکی که به نظر می‌رسید کوهستانی است. داشتیم سر بالایی می‌رفتیم. سم اسب‌ها محکم به سنگها می‌خورد و اسب‌ها هن و هن می‌کردند و بالا می‌رفتند. در حدود یک ساعت سر بالایی رفتیم. اسب‌ها دیگر به زحمت راه می‌رفتند. این کی بود که بچه‌اش را بالای کوه به دنیا می‌آورد؟ تن‌ام از شق و رق ایستادن کرخت شده بود و افسار توی دستم یخ زده بود. ولی اسب من به دنبال اسب جلویی راه می‌رفت. لابد اسب هم می‌دانست که بر پشت‌اش زن بیچاره‌ای با یک چشم بند نشسته است. بالای کوه رسیدیم، دیگر اسب‌ها تقلا نمی‌کردند، و باریکه مسطح را، لابد از کنار سنگلاخ و پرتگاه می‌پیچیدند و می‌رفتند و بعد اسب‌ها توقف کردند و دو مرد از پشت اسب‌ها پیاده شدند و مرا هم پیاده کردند. همانطور چشم بند زده مرا به داخل خانه‌ای بردند. همهمه عجیبی در خانه شنیده می‌شد. بوی خاگینه می‌آمد و بوی روغن داغ شده روی هیزم. صدای زنی شنیده نمی‌شد. شاید بچه پیش از رسیدن من به دنیا آمده بود. ولی صدای بچه‌ای هم شنیده نمی‌شد. مردها با پچپچه و زیر لب با هم حرف می‌زدند. صدای ناله‌ی زائویی هم به گوش نمی‌رسید. چادر به سر با چشم بند، ایستاده بودم تا به من گفته شود که چه بکنم. وحشت داشتم.
مردی از من پرسید: «برای کار زائو چه چیزهایی لازم داری؟ »
«اول می‌خواهم زائو را ببینم، معاینه‌اش کنم. »
«لازم نیست که به خاطر معاینه ببینی‌ش! زائو چهار روز است که می‌خواهد بزاید. حتا چهار پنج روزی هم از وقت‌ش گذشته. تو فقط بگو چه چیزها لازم داری؟ »
پرسیدم: «مامای دیگری زائو را ندیده؟ »
گفت: نه! فکر می‌کردیم خودش می‌زاید، ولی دیروز به این نتیجه رسیدیم که خودش به تنهایی قادر به این کار نیست. »
«آب جوشیده می‌خواهم که یک قدری فقط خنک شده باشد. صابون می‌خواهم، یک کاسه روغن آب شده، ولی خنک می‌خواهم. یک قیچی می‌خواهم یک چراغ توری می‌خواهم. فانوس پر نور هم باشد مانعی ندارد. »
«ما همه این‌ها را داریم. »
«پس بگذارید زائو را ببینم. »
یکی از مردها بازویم را گرفت و مرا کشید برد به گوشه‌ای و گفت: «ببین اگر از آنچه می‌بینی در جایی صبحت بکنی، سرت را می‌بریم. »
گفتم: «مگر قرار نیست من بچه‌ی یک زائو را به دنیا بیارم؟ »
گفت: «آره، ولی این زائو، یک زائوی معمولی نیست. الان می‌بینیش، ولی همین که از اتاق زائو آمدی بیرون، دیگر باید فراموش کنی که زائو را دیدی. »
«شما می‌خواهید چه بلایی سر یک زن بیچاره بیارید؟ من که حرفی ندارم. من میخواهم بچه زائو را به دنیا بیارم و بعد بروم دنبال کارم. »
«آفرین زن خوب، آفرین مامای خوب! »
بازویم را گرفت و با احتیاط هدایتم کرد به داخل اتاقی دیگر و بعد به داخل اتاقی دیگر.
«زائو را حالا خودت پیدایش می‌کنی. وقتی که بچه به دنیا آمد، صدا بزن، ما می‌آییم. »
من با عصبانیت گفتم: “قرار است با چشم بند بچه را به دنیا بیارم؟ »
مرد گفت: “آهان، راستی، ببخش، یادم رفت، پشت‌ات را بکن به من، حق نداری برگردی مرا ببینی. من چشم بند را برمی‌دارم و می‌روم. هیچ‌کس به تو کمک نخواهد کرد. تو بچه را به دنیا می‌آری و بعد صدامان میزنی. »
من پشت کردم به مرد و او چشم بند را برداشت، در را بست و رفت. در اتاق چیزی دیده نمی‌شد. تعجّب کردم چشم‌هایم را هم مالیدم. می‌خواستم اطمینان کنم که کسی باهام شوخی نکرده. دیوار تازه‌ای دیده می‌شد که هنوز خیس بود و گویا همین روز قبل کشیده شده بالا رفته بود و چشم پنجره را به بیرون کور کرده بود. وسایل را که لازم داشتم، کنار در گذاشته بودند. ولی زائو کجا بود؟ از در مقابل، دری که از آن وارد شده بودم رفتم تو. در اتاق دیگر هم کسی دیده نمی‌شد. اتاقی بود خالی و مثل اتاق قبلی کف‌اش حصیرپوش بود. تعجّب کردم. مگر اینجا مسجد است؟ ولی از زیر در بسته اتاق دیگر، نوری به چشم می‌خورد. لابد زائو توی اتاق بعدی بود. پنجره‌ی اتاق وسطی را هم با دیواری کور کرده بودند. من برگشتم به اتاق قبلی و وسایل لازم را برداشتم و فانوس را هم دستم گرفتم و رفتم آهسته در اتاق بعدی را باز کردم. در ابتدا چیزی دیده نمی‌شد. فکر کردم لابد زائو توی یک اتاق دیگر است. یا شاید تمامی‌ی این ماجرا شوخی زشتی بوده. وسایل را گذاشتم کنار در و تازه همین که در را بستم، متوجه بوی وحشتناکی شدم که تا حال به دماغم نخورده بود. شاید بچه تو شکم زائو مُرده؟ ولی نه! بچه مُرده هم‌چون بویی نباید بدهد! و تازه حالا صدای نفس کشیدن یک آدم را توی اتاق شنیدم. پشت این آدم به من بود و کوتاه و بلند نفس می‌کشید، و خودش بی‌آنکه از کسی بشنود، زور می‌داد. لابد به علّت چاقی زائو بچه نمی‌آمد، یا بچه خفه شده بود.
از پشت سرش آهسته پرسیدم: «خیلی درد دارد؟ »
جوابی نشنیدم. یک قدری جلوتر رفتم. صدای نفس قوی‌تر بود و بوی تعفن تندتر. سوآل‌ام را تکرار کردم. سر گنده که زیر یک پارچه مانده بود و دیده نمی‌شد، تکان خورد، چه سر درشت گردی! و چه سنگین حرکت می‌کرد، به جلو، به عقب، و بعد باز به جلو و به عقب. ولی از سر صدایی بیرون نمی‌آمد. پس از چند لحظه، سر، سر جای خود، ایستاد. من که جلوتر رفته بودم چیزی از سر زائو نمی‌دیدم. یک چیزی شبیه نقاب روی سر و صورت زائو بسته شده بود و از دور گردن یک کش باریک انداخته بودند دور این نقاب. نفس از پشت نقاب به سنگینی بالا می‌آمد و پایین می‌رفت. ولی، چه هیکل گنده، و نخراشیده‌ای! زنی به این درشتی در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌شد. زائو را به همان صورت که باید بچه را به دنیا می‌آورد قرار داده بودند. شمد تیره رنگی انداخته بودند روی پاها و پایین تنه‌ی زائو. از زیر شمد بود که بوی شدید تعفن بیرون می‌آمد. ولی معلوم بود که ران‌ها بلند، قوی، چاق و حتا می‌شد گفت، عظیم بود. پاهایش از زیر شمد بیرون مانده بود. پاها درشت و ورم کرده بود. لابد زائو پرهیز نکرده، در دوران حاملگی نمک زیادی خورده، که این جوری تنش ورم کرده. کوچک‌ترین ظرافت در پاهایش دیده نمی‌شد. قوزک پاهایش کبره بسته و چرک بود. آن‌قدر این موجود وحشتناک بود که یادم رفت که باید از او وحشت کنم. حیرتم جلوی ترسم را گرفته بود.
دستم را دراز کردم که کش را از دور گردنش درآورم و بعد نقاب را بردارم. سرش را با خشونت در زیر نقاب تکان داد و از آن زیر، دندان قروچه رفت و بعد شروع کرد به ناله کردن، یک ناله ته گلو، و بدون جنسیت، که در آغاز بی‌شباهت به ناله یک دندان درد شدید نبود، و بعد رسمن شروع کرد به جیغ کشیدن و فشار دادن و نفس کشیدن. با وجود اینکه در هیچ زائویی جیغی از این نوع سراغ نکرده بودم، بیش‌تر دلم به حالش سوخت. موجودی به این درشتی، مثل حیوانی که کمر یا استخوان ساق پایش شکسته، داشت ناله می‌کرد و جیغ می‌کشید. ولی در جیغ هیچ چیز زنانه دیده نمی‌شد. این کی بود که پشت نقاب کمین کرده بود و جیغ می‌کشید و جیغ‌اش بیشتر شبیه ناله‌ی عصبی یک حیوان بود؟
خواستم که شمد را از روی پاهایش بردارم و در زیر نور فانوس معاینه‌اش بکنم. دو تا پایش را با عصبانیت حرکت داد. زانوهایش هم آمد، دست‌هایش را از زیر شمد برداشت و گره کرد و حالتی تهدیدآمیز گرفت. انگار می‌خواست بلند شود و خفه‌ام بکند.
زائوی دیوانه و غشی و صرعی خیلی دیده بودم. می‌دانستم که هیچ چیز مثل زاییدن، یک زن را از این رو به آن رو نمی‌کند. می‌دانستم که زن جالب‌ترین موجود دنیاست. بدن‌اش از یک حالت به حالت دیگر می‌رود. از مامای دولتی شنیده بودم که زن چهارده روز بعد از عادت ماهانه تخمک گذاری می‌کند، تب بالا میرود و بعد ناگهان پایین می‌آید و زن به سرعت به طرف عادت ماهانه می‌رود. از هر نه ماه و چند روز می‌تواند بچه بزاید. خون‌اش به شیر، شیرش به خون تبدیل می‌شود. حاملگی زن حرکت عجیبی است. با این کار خلاقیت را به تن‌اش راه می‌دهد، آن را بخشی از تن خودش می‌کند و بعد خلق می‌کند. زن مست آفرینش است. مادرم می‌گفت تمام علوم عالم به وسیله‌ی بدن زن تجربه می‌شود. و تمام هنرها هم. چه جوری مادرم این قیبل مسایل را می‌فهمید؟ یک بار گفت، حامله که بشوی، دنیا را تجربه کردی، ولی هیچ چیز مثل حاملگی نیست. فشار درون زن را دیوانه می‌کند. بعد بچه به دنیا می‌آید. این درست است که شکنجه دارد، ولی زن‌هایی را می‌شناسم که از آوردن بچه بیشتر لذت برده‌اند تا از خوابیدن با مرد. یک موجود ناشناس از درون تن آدم را پاره می‌کند، می‌خزد بیرون. زنی را می‌شناسم که موقع وضع حمل فریاد می‌زد: چه خوب است! خدایا چه خوب است! چه لذّتی دارد! هیچ لذتی ازین بالاتر نیست! خدایا بگذار لذّت آمدن بچه ادامه پیدا کند! و بعد که بچه به دنیا آمد، چنان آرامشی هست که هیچ چیز با آن برابری نمی‌کند. دریای متلاطم می‌ایستد. تن زن استراحت میکند. اندام مرد، از همه این تغییرات، تجربه‌ها و لذّت‌ها و دردها محروم است. به همین دلیل زن قدرت تحمّل بیشتر دارد.
من به هزار حیله متوسل می‌شوم تا زائو همه این دردها و لذتها را تجربه کند، سر زائو داد زدم:
«ببین، من نمی‌دانم تو کی هستی؟ مرا نصف شب برداشتند آوردند اینجا، با چشم بند و تهدید و خطر، پشت اسب، و توی سرما، آنقدر ادا و اطور درآوردند که دیگر از همه‌شان بیزارم. ولی، من یک وظیفه دارم. زائو را ولش نمی‌کنم تا بچه‌اش به دنیا بیاید. تو اگر زائو هستی بگذار بچه‌ات را به دنیا بیارم. اگر زائو نیستی می‌روم دنبال کارم. »
بلند شدم راه افتادم. هنوز جیغ می‌کشیدم. جیغ‌های اعتراض آمیز. در را باز کردم آمدم توی اتاق دیگر. خواستم در را باز کنم که دیدم از پشت قفل شده. با مشت هایم زدم روی در. صدایی از پشت در گفت:
«بچه به دنیا آمد؟ »
«نه! به دنیا نیامده. این زائو نمی‌خواهد بچه‌اش را به دنیا بیاورد. نمی‌گذارد حتا من بهش دست بزنم. اگر من بهش دست نزنم، چه جوری بچه را به دنیا بیاورم! »
صدای پشت در گفت: «تا موقعی که بچه را به دنیا نیاوردی، نمی‌توانی از آنجا بیرون بیایی! فهمیدی! »
صدا قطع شد و پاهای صاحب صدا از پشت در دور شد.
من با مشت‌هایم کوبیدم به در. و این بار بلندتر از پیش. ولی از بیرون صدایی نمی‌آمد. انگار در آن طرف در همه مُرده بودند. از ناچاری برگشتم به اتاق زائو. آه و ناله و جیغ و داد زائو هنوز هم بلند بود.
رفتم گوشه‌ای ایستادم و فکر کردم چکار بکنم. این هیکل به این درشتی، به علت وضع ناجورش، ضعیف‌تر از آن بود که بتواند صدمه‌ای به من برساند. ناگهان پریدم رویش و شمد را با هر دو دست چنگ زدم و از تن‌اش دور کردم. دست‌ها و پایین تنه‌اش کاملن لخت ماند. هر دو قسمت گوشت آلو و پر مو بودند، ولی به نظر می رسید که گوشت، سفت و عضلانی است. زانوها و ران‌هایش را به هم چسبانده بود. شکم گنده‌اش، مثل یک کره کامل بالا آمده روی زانوهایش تکیه کرده بود ولی شکم گنده‌اش توی پیرهن بلندی مانده بود که تن‌اش بود.
مشت هایش را گره کرد و روی سرش بلند کرد. حالت‌اش خیلی تهدیدآمیز بود، ولی معلوم بود که با آن وضع نمی‌تواند بلند شود. رفتم جلوش ایستادم و شروع کردم به جیغ و داد کردن:«ببین، من یک مامام، سی سال هم بیش‌تر است که مامام. تا حال زائوی به این سمجی ندیدم! تو باید بچه‌ات را به دنیا بیاری. والا می‌مانی این‌جا می‌گندی می‌میری! باید بگذاری معاینه‌ات بکنم! باید ببینم بچه در چه وضعی است! باید بگذاری دستم را روی شکمت بگذارم! لای پاهایت را معاینه بکنم. اگر نگذاری می‌گندی می‌میری! این نقاب لعنتی را هم از روی صورتت بردار! زاییدن که خجالت ندارد … »
داشتم این حرفها را می‌زدم که یک‌دفعه متوجّه لای پایش شدم. سر جایم خشک شدم. خدایا من چه چیز داشتم می‌دیدم؟ خدایا این‌جا کجاست؟ شاید خواب می‌دیدم. زائو هم فهمیده بود که من متوجّه اوضاع غیرعادی شده‌ام. صدای ناله‌اش قطع شده بود. ولی من دوباره به لای ران‌ها دقّت کردم. خودش بود. خواب نمی‌دیدم. اشتباه نمی‌کردم. ولی چرا؟ چطور؟ غیرممکن است! دویدم به اتاق دیگر و خیز برداشتم طرف در و جیغ کشیدم.
«مرا از این‌جا ببرید بیرون! هر چه زودتر. مرا دست انداختید! پدر سوخته‌ها! آبروتان را می‌برم! »
ولی از پشت در صدایی شنیده نمیشد. من ادامه دادم:
«یک مامای بدبخت بیچاره را نصفه شب از توی شهر برمی‌دارید می‌آورید بالای کوه، تو این برف و یخ‌بندان، ول‌اش می‌کنید توی اتاق با یک غول لندهور، و می‌خواهید که از توی شکم گنده‌اش برایتان بچه بزائوند! »
ولی انگار همه‌ی آدم‌هایی که پشت در بودند از ترس در رفته بودند. یا شاید ساکت شده بودند و می‌خواستند ببینند حرکت بعدی من چه خواهد بود.
«ماما، ماما بیا مرا راحت کن، برگرد بیا مرا راحت کن! »
صدا، صدای یک مرد بود. صدا از اتاق زائو می‌آمد. اشتباه نکرده بودم، زائو مرد بود. ولی آخر این غیرممکن است! چطور ممکن است که یک مرد بزاید؟ صدای مرد دوباره شنیده شد:
«ماما، تو را خدا بیا مرا راحت کن. درد دارد. خیلی هم درد دارد. ثواب دارد. بیا مرا راحت کن! »
برگشتم رفتم توی اتاق. این اولین بار بود که با یک مرد دیگر جز شوهرم در یک اتاق میماندم. اگر حاجی می‌فهمید چی می‌گفت؟
ولی این مرد، یک مرد عادی نمی‌توانست باشد. به همان صورت قبلی، به صورت نیمه درازکش مانده بود و ناله می‌کرد و مشت‌هایش را به طرف هوا پرت می‌کرد و در این میان گاهی زانوها و ران‌هایش کنار می‌رفت و من آن جایش را می‌دیدم. از زیر شکم‌ش، و نمی‌دانستم چطور این مرد به این روز افتاده.
«ماما، تو را خدا مرا راحت کن! من تحمّل این کار را ندارم. یک کاری بکن! آخر یک کاری بکن! »
«برای تو باید یک قابله‌ی مرد می‌آوردند. یک قابله ارمنی هست که مرد است. یک دکتر هست. فرنگ رفته است. بهتر است بروند او را بیاورند. شاید او بفهمد که جریان چیست! »
«نه! نمیشود، تا بروند دنبال‌اش بچه آمده. فکر می‌کنم خیلی نزدیک است. درد مجال نمی‌دهد! “
واقعن این مرد باورش می‌شد که بچه خواهد زایید؟
من یک سئوال معمولی کردم که عمومن از هر زائوئی می‌کردم:
«شکم اولته؟ »
«آره، اول و آخرش! چه دردی دارد! حالا می‌فهمم شما زن‌ها چه می‌کشید؟ »
«پدرش کیه؟ »
«پدرش یک خارجی بود، گذاشته در رفته. »
«عجب! پس بگو ولد الزناست دیگر! »
دیگر حرفی نزد. ناله می‌کرد. مشت‌هایش را بلند می‌کرد و می‌برد به طرف سرش و بعد فرو می‌آورد و محکم می‌زد به خشت‌های اطراف‌اش‌. و بعد دوباره نفس می‌کشید، نفس عمیق می‌کشید، بعد جیغ و بعد دوباره مشت.
خم شدم. زانوهایش را از هم جدا کرد. مثل این‌که می‌دانست که دیگر مقاومت بی‌فایده است. منتهای سعی‌ام را می‌کردم تا چشمم به “آنجاها”یش نیفتد. ولی مگر می‌شد؟ بالاخره بچه باید از جایی بیرون بیاید یا نه؟ و این‌جا درست در همان جا، یا در زیر و روی جایی بود که من نباید می‌دیدم. با خود عهد کردم که اگر از این‌جا بیرون رفتم، دیگر هیچ‌وقت گرد ماما بودن نگردم. نمی‌دانستم چه می‌کنم و یا چه باید می‌کردم.
صابون را برداشتم. دست‌هایم را توی آب گرم شستم و آب کشیدم و آب را با حوله‌ای که کنار سطل آب گذاشته بودند، خشک کردم و بعد دستم را دراز کردم و از زیر همان جایش که برایم چندش آور بود، بالاخره یک جایی را پیدا کردم که فکر می‌کردم بچه باید از آن‌جا بیرون بیاید و بعد انگشت‌هایم را آهسته کردم آن تو، و بعد با کمال تعجب سر نیمه سفت یک بچه را آن تو لمس کردم. دست دیگرم را گذاشتم روی شکم گنده و خیس و دورتا دور چرخاندم. شک نداشتم بچه بود. دستم را گذاشتم روی جایی که فکر می‌کردم باید نزدیک به قلب باشد. بفهمی نفهمی حس کردم که زنده است.
«زنده است! »
گفت: «می‌دانم زنده است، خودم تکان‌هایش را حس می‌کنم. »
من کاری به حرف‌های او نداشتم. بارها یک زائو گفته که حس می‌کند بچه‌اش تکان می‌خورد، در حالی که ممکن است بچه‌اش بیست و چهار ساعت پیش مُرده باشد.
انگشت‌ام را آهسته کردم آن تو و سر ملتهب بچه باز خورد به دستم. با دستم برای سر جا باز کردم و در تمام این مدت سعی‌ام این بود که دست به جاهای چندش آورش نزنم. بعد به این دو سه تکه گوشت و پوست بی‌مصرف هم عادت کردم و دیگر چندشم نمی‌شد.
گفتم: «فشار بده، بعد نفس عمیق بکش، بعد دوباره فشار بده و نفس عمیق بکش! »
و او شروع کرد. با تقلای تمام فشار می‌داد و نفس می‌کشید و من دو دستم را مثل یک حفره کوچک در مقابل سر بچه گرفته بودم و منتظر بودم که بیاید. تا اینکه زائو جیغ بلندی زد و فکر می‌کنم از حال رفت، به دلیل این‌که بعد از آن دیگر نه جیغی زد و نه ناله‌ای کرد. سر بچه بیرون آمده بود. سر بسیار درشتی بود و من آهسته سر را گرفتم توی دستم و بعد شانه‌های نرم از آن تو بیرون خزیدند و بعد کلیه بدن و پاها، و بعد، دیگر همه چیز به روال معمولی پیش رفت و بچه کامل و زنده توی دستم بود. گرچه بچه‌ی بسیار عبوسی بود، یک قدری عبوس‌تر از بچه‌های دیگر، و خوب، بچه پسر بود.
بچه را گذاشتم روی بالش کوچکی که در گوشه‌ای روی حصیر گذاشته شده بود. ناف‌اش را بریده بودم. کل تشریفات مربوط به زائوندن بچه تمام شده بود.
زائو از حال رفته بود. خون همه جا را گرفته بود. پارچه‌ی تمیزی را که داخل وسایل گذاشته بودند، برداشتم، جایی را که بچه از آن بیرون آمده بود، پنبه تپاندم و پارچه را گذاشتم رویش و بستم و بلند شدم. و حالا وقت آن بود که بفهمم زائو کیست، آهسته کش را از دور گردن‌اش درآوردم. تکانی نخورد. نقاب را از روی صورت‌اش بلند کردم، و از تعجب سر جایم خشک شدم.
صورت رنج دیده‌ی مرد بسیار موقر و محترمی بود با ابروهای درهم فرو، ریش بلند و لب‌هایی که از درد کج و چاک چاک شده بود. صورت زیبا بود. اتفاقن حالا که نقاب را برداشته بودم سر و گردن به هیچ وجه درشت به نظر نمی‌آمد. حتا شکم، حتا بازوها هم درشت نبود. انگار بچه در تمام هیکل او خانه کرده، آن را چاق و درشت کرده بود، و حالا که به دنیا آمده بود دیگر نیازی نبود که هیکل مرد درشت باشد. ولی خود مرد بسیار کهن‌سال بود. خواستم چشم‌هایش را باز کنم و رنگ چشم‌هایش را هم ببینم. ولی ترسیدم بیدار شود. طرح رنج توی صورت‌اش ماسیده بود. احساس احترام توأم با چندش تمام تن و مغزم را گرفته بود. نقاب را انداختم روی صورت‌اش. کش را هم کردم دور گردن‌اش. چیزی که تعجّب آور بود این بود که بچه اصلن جیغ نزده بود، وگرنه لابد “مادرش” را بیدار می‌کرد. دست‌هایم را شستم، چادرم را سرم کردم و راه افتادم به طرف در. باید از این محل خارج می‌شدم و می‌رفتم. آهسته زدم روی در اتاقی که در آن چشم بند را از روی چشمهایم برداشته بودند. یک لحظه مکث کردم. صدایی نمی‌آمد. دوباره زدم و گفتم:
«در را باز کنید بچه به دنیا آمد! »
ناگهان از پشت در سر و صداهایی شنیده شد. در را نیمه باز کردند. من پریدم طرف در و خواستم که بزنم بیرون. ولی در فورن بسته شد.
فریاد زدم:
«بچه به دنیا آمد! باید به قول‌تان وفا کنید! باید بگذارید بروم! »
صدایی از پشت در گفت:
«در را باز می‌کنیم. ولی رویت را بکن آن‌ور تا چشم بند را بزنیم به چشمت! »
«گفتم: شماها دیوانه‌اید، دیوانه! فهمیدید این مرد چه جوری حامله شده بود! »
صدا از پشت در گفت:
«اگر می‌خواهی برت گردانیم به خانه‌ات، باید بگذاری چشم بند بزنیم! »
گفتم: «خیلی خوب، بیایید تو! »
وقتی که آمدند تو و چشم بند را بستند، یک عده دویدند به طرف اتاقی که زائو آن تو بود. به نظر می‌رسید که بچه را بلند کرده بودند و همگی دور سر زائو جشن گرفته بودند و می‌رقصیدند. دو نفر از دو طرف دست‌هایم را گرفتند و بیرون بردند. هوا سرد و خوب بود، طوری سرد و خوب که دچار حالت استفراغ شدم و عق زدم. آن دو منتظر شدند. و بعد سوار همان اسب‌ها شدیم و از کوه پایین آمدیم. بوی صبح تبریز از شهر می‌وزید. پنجاه سال با این بو زندگی کرده بودم و حالا چقدر این بو غریبه به نظر می‌آمد. به در منزل که رسیدیم از اسب پیاده‌ام کردند. یکی از آن‌ها دستم را گرفت و از همان زیر چادرم باز کرد و یک اسکناس درشت گذاشت کف دستم. یکی از آن‌ها در را زد. ولی دیگر منتظر حاجی نشدند که بیاید در را باز کند. سوار اسب‌هاشان شدند و در رفتند. می‌ترسیدند حاجی صورتشان را ببیند. حاجی در را باز کرد و چشم بند را از روی صورتم برداشت:
«چی شده؟ “
«هیچی؟ “
«نه! باید بگی که چی شده! اذیت‌ات کردند! »
می‌دانستم که منظورش از اذیت چیست. گفتم: »
«نه! آن‌جوری اذیتم نکردند. بچه سخت به دنیا آمد. »
«پس چرا چشم بند به چشم‌ات زده بودند! »
«نفهمیدم چرا. من که همه جا را دیدم. همه چیز را دیدم. نفهمیدم چرا چشم‌بند به چشم‌ام زده بودند. »
«چی را دیدی؟ »
«همه چیز را! فهمیدم که دنیا دست کیه! »
«یعنی چی فهمیدی دنیا دست کیه؟ »
گفتم: «حالا خسته‌ام. شاید یک روزی برایت تعریف کنم. ولی حالا نه! حالا خسته‌ام، بیرازم، هم از آن‌ها، هم از تو، از همه چیز بیزارم، و می‌خواهم بخوابم. »
حاجی بازویم را گرفت که ببردم به طرف رختخواب. بازویم را از دستش رها کردم. چه بیزار بودم از این دست‌ها که به روی بازویم گذاشته می‌شد!
حاجی با تعجّب پرسید: “چته؟ اگر می‌خواستی که من همرات بیایم، چرا بهم نگفتی؟ »
“آمدن تو در اصل قضیه فرقی نمی‌کرد. تو کی هستی که بتوانی مساله‌ای را تغییر بدهی؟ »
حاجی احساس کرد که من فقط بهش توهین می‌کنم. ولی من حوصله توضیح دادن کل قضیه را نداشتم. اصلن نمی‌شد قضیه را به کسی گفت. رفتم افتادم توی رختخواب و در میان کابوس‌های بیداری خوابم گرفت و آن وقت خواب دیدم که مُرده‌ام را دور حجرالاسود طواف می‌دهند. سراپایم را کفن پوشانده بودند. جمعّیت عظیمی در هوای داغ بالا می‌پریدند و پایین می‌آمدند، می‌چرخیدند و با دهن‌های کف کرده دعا و آیه می‌خواندند و مرا هم به دور حجرالاسود می‌چرخاندند. وقتی که بیدار می‌شدم باز همین خواب را می‌دیدم. وقتی می‌خوابیدم باز هم خواب می‌دیدم. در میان صورت‌هایی که اطرافم شناور بودند، به همان صورت مُرده و کفن پوش دور حجرالاسود می‌چرخیدم. و بعد این خواب‌ها و بیداری‌ها تکرار شد، آن‌قدر تکرار شد که خسته شدم، روح و تن‌ام خسته شد. افتادم، مثل افتادن از یک جای بسیار بلند و مثل یک سنگ تکه تکه شده، و به صورت خوابی بریده بریده به زندگی ادامه دادم.
روزها بعد که از خواب بیدار شدم، طوری خسته بودم که انگار هفته‌ها شکنجه‌ام کرده بودند. دو صورت جوان روی صورتم خم شده بودند و به نظر می‌رسید که در تمام این مدت منتظر بیداری‌ام بودند: صورت ایاز و صورت کرم. اتاق عجیب پرنور بود. طوری که چشم‌هایم را بستم و بعد دوباره باز کردم. و این بستن و باز کردن را چندین بار تکرار کردم. و بعد فهمیدم که حوالی ظهر است و نور آفتاب از شیشه پنجره می‌تابد. و بعد اشاره کردم به ایاز و کرم که بلندم کنند و ببرندم کنار پنجره. آن‌ها این کار را کردند. کنار پنجره به برف سفید خیره شدم. چه آفتاب روشنی! بیرون باید گرم باشد، یعنی باید داغ باشد. دلم می‌خواست می‌توانستم بلند شوم و بروم و دریچه پستوی عقب خانه را باز کنم و از آنجا کوه را نگاه کنم، کوهی که بر بالای آن مسجد مخروبه‌ای دیده می‌شد. آیا واقعن این اتفّاق افتاده بود! شنیده بودم که این مسجد قرن‌ها مخروبه بوده است. آیا ایاز و کرم می‌توانستند تحمل شنیدن راز مرا داشته باشند؟
دو پسرم کنارم نشسته بودند و بهت زده نگاه‌ام می‌کردند. گویا یک هفته از واقعه گذشته بود و روز، روز جمعه بود که ایاز خانه بود.
گربه درشتی از کنار هره دست راست آهسته آهسته از روی برف‌ها به راه افتاد و رفت به طرف دیوار مقابل. گربه درشت خاکستری رنگ و نفرت انگیزی بود، و موقعی که به وسط هره مقابل رسید، برگشت و دهن‌اش را، تا آن‌جا که امکان داشت، باز کرد و دندان‌های تیزش را نشان داد و بعد سرش را کج کرد و رفت کنار آشیانه‌ی کفترهای کرم کمین کرد و منتظر شد، به امید اینکه کفتری دست از پا خطا کند و بیاید بیرون. من منتظر شدم تا کرم خودش متوجه قضیه بشود، و چون نشد آهسته گفتم:
«کرم، پسرم، گربه در کمین چگل نشسته! »
کرم سرش را بلند کرد و گربه را دید و با عجله بلند شد و با یک چوب دستی به سراغ گربه رفت.
ایاز نزدیک‌تر آمد، صورتم را در دست‌هایش گرفت و نگاه‌اش را در چشمانم غرق کرد:
«مادر، چی شده؟ »
«ایاز، فکر می‌کنی چی شده؟ »
«حالا که نمی‌دانی، حتمن چیزی نشده. »
امان از دست ایاز، مخصوصن موقعی که توی چشم آدم خیره می‌شود. چه حالت دیوانه کننده‌ای به آدم دست می‌دهد!
«نه! چیزی شده، تو که نباید از من چیزی را مخفی کنی؟ »
حرف را عوض کردم تا از نگاهش بگریزم.
«پدرت کی برمیگردد؟ »
«دو هفته دیگر! » و بعد با اصرار گفت:
«چی شده، مادر؟ بگو چی شده؟ »
صورتم را از توی دست ایاز درآوردم، برگشتم، دراز کشیدم و سرم را روی زانوی ایاز گذاشتم و از پشت شیشه توی چشم نورانی آفتاب محو شدم.

مهر ۵۸ – تهران

کلیه‌ی شخصیت‌های این قصه خیالی هستند و هرگونه شباهت احتمالی بین آن‌ها با آدم‌های واقعی به کلی تصادفی است.