هیچ چیز افتضاح تر، توهین کننده تر، و افسرده کننده تر از ابتذال وجود ندارد

شش شخصیت در جستجوی یک نویسنده