برچسب: نویسنده داستان کوتاه معاصر ایرانی

  • | كوچه بابل | کورش اسدی |

    | كوچه بابل | کورش اسدی |

    به لاية گِلِ خشكيدة ترك ترك خورده كه انگار دست‌هاي مرده از گور گريخته. تلفن زنگ مي زد. دست‌هاش را به هم نزديك كرد به هم ماليد. مي‌ماليد و گِلِ خشكيده مي‌ريخت.

    Continue reading