| 2 بر 2 2 از 2 2 با 2 2 در 2 ، 2 کنارِ 2 | حجت بداغی |

| پیر مرگ | رسول آباديان |

| پرتگاه | رضا قاسمی |

| فصلی از رمان ‘بادنماها و شلاق ها’ | نسيم خاکسار |

| اورشلیم در اتاقم | خالد رسول‌پور |

| چ‌ ك‌ ه | بهرام‌ مرادی |

| شاهرخ مسکوب | روزها در راه |