از مُردگان خبر داری؟ | استفان مالارمه

رنگِ حقیقت خاکستری‌ست

جوزف کُنراد، “قلب تاریکی”