برچسب: نيچه، کافکا، پروست

  • تجلی بيماری در ادبيات -در ستايش افسردگی

    تجلی بيماری در ادبيات -در ستايش افسردگی

    شهريار وقفی پور جمع بسياري از نويسندگان مدرن در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، چه در زندگي شخصي خويش و چه در نوشته هايشان، با مقوله بيماري و سلامتي شکننده روبه رو بوده اند؛ نيچه، کافکا، پروست، بنيامين، بلانشو و… از طرف ديگر، يکي از پرسش هاي مانا در نظريه ادبي و همچنين تاملات…

    Continue reading