شب هزارویکُم | بهرام بیضایی

طایفه‌ی من به خاموشی پیوست زیرا از مردمانِ زمین خیر ندید