برچسب: هنرمندی از خطه شرق

  • آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

    آزادی! ما نگفتیم تو تصویرش کن!

    ژان کوکتو | ایران درّودی عزیزم گمان می‌کنم من از جمله معدود افرادی باشم که از گم شدن در میان دالان‌های پیچ در پیچی که نقاشانی بیشمار با چشمی پر از بیم و امید در آنجا به دنبال» می‌نوتور «می‌گردند ترسی ندارند. نقاش، دانسته یا ندانسته همیشه تصویر شخص خود را می‌کشد. زیرا شکلهای زندگی…

    Continue reading