ابر شلوار پوش | ولادیمیر مایاکوفسکی

عزیزم، عمرم، شکنجه جانم