برهنه بر روی پُشتی آبی

| هی‌هی‌، جبلی‌، قُم‌ قُم‌ | رضا دانشور |