برهنه بر روی پُشتی آبی

از مُردگان خبر داری؟ | استفان مالارمه