سوزان سونتاگ و تخیل پورنوگرافیک

ادبیات شهوانی

الفیه و شلفیه،  قدیمی ترین کتاب پورنوگرافی ایران