برچسب: پویان حسن زاده

  • تابوتی بر هزاران دست | پویان حسن زاده

    کوچک است اینجا ، خیلی کوچک . جایش نمی شود ، پاهاش را جمع کرده است در سینه و چانه را گذاشته روشان . نگاه می کند به دیوار روبروش ، دیوار سرد ِکدر ، تاریک و مات که ماسیده است آن جلو . چهره داده به چهره اش ، نگاهش می کند و می…

    Continue reading