روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

| شاهرخ مسکوب | روزها در راه |