این که دانشجوی دانشگاه تهران تلاش دارد توضیح دهد موسیقی پاشایی مبتذل نیست یک نشانه ی وحشتناک ابتذال است

دین فاجعه ی خاورمیانه

توهین مطنطن به رضا شاه کبیر؟