کاش اینجا بودی

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار

این زندگی است که ما واقعاً می‌خواهیم؟

این لانه‌های کبود