طایفه‌ی من به خاموشی پیوست زیرا از مردمانِ زمین خیر ندید