فرسوده بودن بس بیش‌تر از خسته بودن است.

مسخ (رمان کوتاه)