پايان دادن به حكمِ خداوند | آنتونن آرتو

تكليف ما كاملاً روشنه، ما همه بلاتكليفيم.

راینر ورنر فاسبیندر | عشق از مرگ سردتر است

| پرتگاه | رضا قاسمی |