می‌توان شاعر بود و شعر نگفت

سینما-چشم | سینما-حقیقت