روزهای سیاهی درپیش است. | احمد شاملو

فرهنگ حذف و سیاست سانسور | محمد مختاری

| آشفته‌حالان بیداربخت | غلامحسین ساعدی |

| حفره | قاضی ربیحاوی |