برچسب: کتاب اول ناما جعفری

  • پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم

    پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم

    صبح آفتاب را در جیب سوراخ آسمان بگذاری ناگهان بیفتد دریا عصر به مزرعه بروی گندم‌ها خودت را در خوابت/ خوابت را در خودت/ خودت را وسط آدم هایی که پستچی هستند با پاکت‌های خالی نامه‌هایی که هیچ وقت به خواب‌هایت پست نمی‌شوند و بعد بهمن ۱۳۴۲ ناگهان شاملو متوجه می‌شود آیدا نیست. آیدا. آیدا…

    Continue reading