سِدى | نسيم خاکسار

روح من سال‌هاست که مُرده است | والت ویتمن |

و اما بعد | کوروش کرم‌پور

ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم