رانده وو | از رمان منتشر نشده « کما » | ساسان قهرمان