برچسب: گفتگویی

  • سودای مکالمه، خنده، آزادی

    سودای مکالمه، خنده، آزادی

    ما با نگاه ناباور فاجعه را تاب آوردیمتنهایی را تاب آورده‌ایم و خاموشی را،و در اعماق خاکسترمی‌تپیم. در دوران حاکمیت استبداد ۱ که با تک‌گویی، حاکمیت ایدئولوژی جزم اندیش، شادی ستیز، خشک و رسمی و فقدان آزادی همراه است، در عرصه نظریه و در آثار خویش سرود ستایش مکالمه، خنده و آزادی سر می‌دهد. ۲ خنده مطلوب، خود به…

    Continue reading