برچسب: گلی خلعتبری

  • اقرار می‌کنم کشش را، نیز فراموشی‌ی آب را | گلی خلعتبری

    اقرار می‌کنم کشش را، نیز فراموشی‌ی آب را | گلی خلعتبری

    | برگردان از متن فرانسه‌ی گلی خلعتبری ، گردانده‌ی بیژن الهی |( از کتاب اول شعر دیگر، مهر ۱۳۴۷ ) نه نهمن نسپردمواژه‌هایم رابه گلیمردهمن پشت ندادمبه پیشآمدِیک بهارمن انتظار نکشیدمدستیبردبار رامن دعا نکردمهیچ شبیکه شب دراز باشدو پایان یابددر منمن نخندیدمبه بی‌تعادلی‌یروزهاو اگر منتظر بارانمیقین نیستکه بگرید نه نهاقرار می‌کنمبه خواب رفتنم رااقرار می‌کنم…

    Continue reading