نامه‌ گوستاو کوربه به هنرمندان جوان پاریس

زنی با جوراب‌های سفید | گوستاو کوربه