برچسب: Adolf Hitler

  • آخرین نفس‌های هيتلر چگونه گذشت.

    برای ساکنان پناهگاه زیرزمینی خصوصی هیتلر خبری ناخوشایندتر از این نمی توانست وجود داشته باشد، ارتش شوروی با چنان سرعتی در حال پیشرفت بود که حالا چند صد متری بیشتر با حصار محوطه پناهگاه فاصله نداشت. ایستگاه راه آهن اشلیتزشر در همان حوالی قبلا اشغال شده بود. تیرگارتن هم دست شوروی بود و تونل وس…

    Continue reading