آندره بروتون | زیبائی متشنج خواهد بود یا وجود نخواهد داشت.